с т р о й м
а р к е т
£
ПОКРІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ
Н А Т У Р А Л Ь Н А
Ч Е Р Е П И Ц Я
Продаж здійснюється через ділерську мережу.
Список ділерів на сайті
www.lafarge-roofing.com.ua
м. Київ вул. Васильківська, 14, оф. 501
тел.: +38 044 494-2451,8 (044) 494-2452
T E G O L A * !
U
K
R
A
I
N
E
Iff
T E G O L A S H I N G L E L I N E
б і т у м н а ч е р е п и ц я • г і д р о і з о л я ц і я • у т е п л ю в а ч
• п л і в к а • 0 S B • в о д о с т о к и • м а н с а р д н і в і к н а
03150, Україна, м. Київ, вул. Боженка, 86д
тел.: +38 044 451 4726, факс: +38 044 521 6082
www.tegolaukraine.com
А
Г
Р
О
М
А
Т
С В ІТ К Е Р А М ІК И
ООО ПТК ’’Агромат”
ТЦ ’’Світ кераміки”
ул. Булаховского 2/1
тел. 8 (044)423-00-03
www.agromat.ua
000 ’’Агромат-центр”
Магазин ’’Салон Керамики”
ул. Шота Руставели,23
тел.
8 (044)246-79-79
8 (044)501-02-37
факс 8 (044)287-53-05
R U F L E > <
С
О
В
Е
Р
Ш
Е
Н
Н
А
Я
Н
Р
О
В
Л
Я
Єдина довідкова служба:
+38 044 568-5086
Ми радимо Вам відвідати
веб-сайти
www.ruflex.ru
і
www.diana.ru
де Ви матимете
змогу скласти повне уявлення
про нову продукцію.
V E L U X
В
Е Л
Ю
К
С
М
А
Н
С
А
Р
Д
Н
І В
І К
Н
А
ТОВ “ВЕЛЮКС Україна”
+38 044 490-5703
www.velux.coni.ua
- J
А
W ie n e r b e r g e r
П О Р О Т Е Р М
- к е р а м і ч н і б л о к и
Т Е Р К А - к л і н к е р н а л и ц ь о в а ц е г л а
К О Р А М І К - к е р а м і ч н а ч е р е п и ц я
02660. м. Київ, вул. Крайня, 1в
Тел. (044) 594 50 46, Факс (044) 594 50 47
www.wienerberger.ua
Schneider
E
l e
c
t r i c
С
в і т о в и й
л і д е р у г а л у з і р о з п о д і л е н н я
е л е к т р о е н е р г і ї т а с и с т е м а в т о м а т и з а ц і ї .
Служба інформаційно-технічної підтримки:
(044) 490 6208
М
А Т Е Р І А Л И Д Л Я О З Д О Б Л Е Н Н Я Ф
А С А Д І В
ДФ “Кнауф-Маркетинг”
03067, м. Київ, вул Гарматна. 8. тел.: (044) 458-3292
Навчальний центр: (044) 496-0940
w w w .k n a u f - m a r k e t i n g .c o m .u a
128
П Р И В А Т Н О Е С Т Р О И Т ЕЛ Ь С Т В О > январь-февраль2007
предыдущая страница 127 Приватное строительство 2007 01-02 читать онлайн следующая страница 129 Приватное строительство 2007 01-02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст