с т р о й м
а р к е т
w
e m
isover
т
іш
ііи ш
.............................
Н А Й Т Е П Л І Ш
А І З О Л Я Ц І Я
Сан-Гобен Ізовер
м. Київ, вул М. Раскової, 13
+38 044 516-4826
www.isover.ua
г -у Т Т Г Т +
ч
SAINT-GOBAIN
IS O V ER U K R A IN E
Sadolin
Експ е р т
в ід т ін к ів
ЛАКИ ТА ФАРБИ
д л я внут ріш нього та
зо вн іш н ьо го о зд о б л е н н я
ЗА С О Б И Д Л Я З А Х И С ТУ
Д ЕР Е В И Н И
Akzo Nobel Decorative Coatings
04050, Україна, м. Київ,
вул Глибочицька, 17
тел /факс: (044) 205-58-24,
факс (044) 205-58-25
www, mir-krasok.com.ua
В
А
І І ґ Г с А
Д
Растения всего мира
Ш и р о к и й в и б і р в е л и к о м і р н и х
р о с л и н д л я з и м о в и х с а д і в
У н і к а л ь н і ш т а м б о в і р о с л и н и
в а с о р т и м е н т і
м. Київ,
вул. Тираспільська, 43,
тел
(044)442-4584,
561-5947
м. Одеса,
Французький бул., 85,
тел : (0482)346-781
www vashsad.com ua
П родаж рослин оптом
і в роздріб
Щ отиж неві поставки з Європи
О зеленення б уд и н ків ,
квар ти р , оф ісів
К о н сул ь та ц ії сп ец іалістів
М LAMC1
В Х І Д Н І
М Е Т А Л Е В І
Д Е К О Р А Т И В Н І
І
Б У Д І В Е Л Ь Н І
Д В Е Р І
М. Київ,
вул. Полковника Шутова,
9,Оф. 313
(пр. Перемоги, 53)
тел/факс: (044)
454 0860, 454 0851
454 0862, 592 2144
c
m
s
g
r o
h
e
С А Н Т Е Х Н І Ч Н Е О Б Л А Д Н А Н Н Я
Н І М
Е Ц Ь К О Г О В И Р О Б Н И К А :
• з м і ш у в а н і д л я в а н н и х к і м н а т
• з м і ш у в а ч і д л я к у х н і • п а р о в і к а б і н и
• д у ш о в і с и с т е м и • г і д р о м а с а ж н і в а н н и
03040, м Київ, вул, Васильківська, 1
тел./факс: +38 044 568-5012
e-mail: [email protected], www.hansgrohe.kive.ua
G
R
O
U
P
Мерлоні Термосанітарі Укр ЛЛС
01601, Київ, вул Шовковична, 42-44
тел.: +38 044 496-2518, факс: +38 044 496-2512
www.ariston.ua
J F
/
Дизайн и ремоні
помещении
офисов
квартир
1
По вопросам размещения
іекламьі в
рубрике
обращаться по тел.
+38 044 537-3725
М іж с д ж с іш б д іт ^ л е к с а н д р Л ік л я р м
январь-февраль 2007 > П Р И В А Т Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
125
предыдущая страница 126 Приватное строительство 2007 01-02 читать онлайн следующая страница 128 Приватное строительство 2007 01-02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст