SANITEC GROUP открывает в VKps
з новый
завод
с е н тя б р я 2 0 0 6 го да в п о се л к е Д ы м ер
с о сто я л о сь о ткр ы ти е за в о д а а к р и л о -
вы х и зд е л и й S A N IT EC G RO U P. Это сам ы й
б о л ьш о й за в о д а к р и л о в ы х ван н в У к р а-
и н е . На новом п р е д п р и я ти и и з го та в л и -
ваю т а к р и л о в ы е ванны и си стем ы гид
р о м а с с а ж а .
Е го
п р о и з в о д с т в е н н а я
м ощ ность - 1 0 0 0 0 0 ш т. ванн в год, а н о -
вая и н в е сти ц и я со с та в и л а о ко л о 2 м и л-
л и о но в е в р о . Техн о ло ги я п р о и зв о д ств а , как
и сам о о сн а щ е н и е , о т в е ч а е т с та н д а р т а м ,
при м еняем ы м на д р у ги х за в о д а х S A N IT E C
GRO U P, а п р о ц ессы , с в я за н н ы е с п р о и з в о -
д ств о м , о х р а н о й о кр уж а ю щ ей ср ед ы и у с -
л о в и ям и р аб о ты , со о тв е тс тв у ю т т р е б о в а -
н и ям нор м Е в р о п е й с к о го С о ю з а . Ч а с т ь
п е р с о н а л а за в о д а про ш ла п о д го то в к у на
д о ч е р н е м п р е д п р и я ти и в П ольш е.
Больше плит - хороших и разных!
сентября 2006 года на территории предприя-
тия "КНАУФ Типе Д онбасс" в г. Соледаре Д онец-
кой области состоялось откры тие завода по про-
изводству гипсокартонны х плит "КНАУФ ".
Первый украинский завод фирмы "КНАУФ" -
мирового производителя гипса и гипсовых изде-
лий - был построен в Киеве в 1998 году, но стреми-
тельное развитие украинского строительного комп-
лекса и рынка стройматериалов стало побудительным
мотивом для возведения второго завода по произ-
водству плит в Украине.
Завод "КНАУФ" выпускает вы сококачественны е
гипсокартонные плиты: обычные (ГК П ), влагостой-
кие (ЕКПВ), повышенной огнестойкости (ГКП О ).
П Р О Г Р А М А А О Я А Ь Н О С Т І R U U K K I Д А Я А Р Х І Т Е К Т О Р І В Н А Б И Р А Є О Б Е Р Т ІВ
Заявлена на цей рік прої рама лояльності Кинккі для
архітекторів України успішно продовжусі вся. Вона наці-
лена на формування у архітекторів іміджу Кииккі як надій-
ного партнера, гоювоіо прийіи на допомогу у вирішенні
складних питань.
ІЗього року Кииккі вже провела для своїх партнерів
архітекторів кілька семінарів у містах України, на яких
докладно висвітлювалися технічні характеристики, ієхііо-
логії, застосування, а також особливості проектування
маїеріалів і систем від Кииккі. При ньому велика увага на
семінарах приділялася, звичайно ж, дизайнерським можли-
востям фасадних і покрівельних систем від Кииккі.
Неабияким чинником для співробі гництва Кииккі і архітек-
торів с здагнісіь і готовність Кииккі сприяти їм у спільних
проектах, а саме в проектуванні фасадів і покрівель. На
сьоіолні вже с досить багаю успішно реалізованих проек-
тів. Серед останн'Х спільних робі і можна відзначити тор-
товий центр у м. Ніжині й друкарню в м. Києві (разом з
«ВИНС
ПБ»), алмінісіраіивні будівлі на ЧАЕ(
(разом з
проектним інститутом «Енергопроект»), ТИ «Караван»
(разом з компанією «Альїис»), мережа сунермаркеїів
Велика кишеня» (разом із проектно-будівельним підроз-
ділом компанії), а іакож банно інших.
Важливою складовою програми лояльності лля архітекторів
е розночаїа цього року стимулююча бонусна прої рама.
ЕІісю програмою передбачено цілий ряд призів, шо стануть
корисними як у роботі, іак і в повсякденному житі і.
5 кроків на шляху ло успіху
1 крок. Ви є архіїекгором проекіу за яким будів-
ниці во об'єкта ведечься з ізикорисіаііпнм маїеріалів
від Кииккі (маїеріали фашинно придбані у період
з І квітня 2006 року по Я грудня 2006 року)
2 крок. Вибери ь товар у „Каталозі прої рами
лояльності"
3 крок. Заповніть картку учасника і надішліть її
(разом з іншими необхідними документами)
Організаторові прої рами лояльное і і
4 крок. Після повідомлення, оіриманого від
Організатора зробіїь переказ І (однієї) іривпі па
розрахунковий рахунок Організатора.
5 крок. Отримайте обраний Вами товар із „Каталогу
нроірами лояльності".
Додаткову
інформацію
про
цей
проекі
можна
отримати cslww.arch-and-ruukki.com, у Організаторів
програми V (044) 2.35-82-12 або в компанії Ruukki
(044) 201-45-40
г и і к к і
more with metals
»1
13
предыдущая страница 14 Приватное строительство 2006 11 читать онлайн следующая страница 16 Приватное строительство 2006 11 читать онлайн Домой Выключить/включить текст