к
Мнение специалиста
Дмитро Скрильніков,
адвокат громадської організації
"Бюро екологічних розслідувань":
Однією з найболючіших є проблема відходів. Во-
на існує практично у кожному регіоні. За офіційни-
ми даними, оприлюдненими Генпрокуратурою,
кількість накопичених в Україні відходів становить
50 тис. т на 1 км2, що є найвищим показником у
світі Токсичні, радіоактивні відходи підприємств
вугільної промисловості, хімічно-металургійного,
машинобудівного,
паливно-енергетичного,
будівельного та аграрно-промислового комплексів
упродовж десятиріч практично не утилізуються
та
не
знешкоджуються,
їх
маса
становить
ЗО млрд. т. Відходами зайнято понад 160 тис. гек-
тарів земель сільськогосподарського призначен-
ня, лісового фонду, прибережних захисних смуг.
На наш погляд, останнім часом також виникла ре-
альна за гроза, пов'язана з експортом в Україну не-
безпечних технологій та відходів. У поєднанні з не-
ефективною або,
можна сказати,
практично
відсутньою системою державного контролю це
створює реальну небезпеку для населення.
Особливо це актуально саме для прикордонних об-
ластей. Усім відома історія із ввезенням з Угорщи-
ни в Україну небезпечних відходів. Це 1500 т так
званого ’’Преміксу”, знайденого на Закарпатті, які
і досі знаходяться там. Також близько 25 тис. т не-
безпечних відходів переробки нафти (кислих гуд-
ронів і залишків анг ідриду малеїнової' кислоти)
угорської нафтогазової компанії МОЛ ввозилися
на Львівщину, а тепер розосереджені й по інших
областях України (до речі, планували утилізувати
на Львівщини близько 100 тис. т). Я можу назва-
ти ще кілька видів відходів, що ввозилися протя-
і ом останніх п'яти років в Україну, зокрема близь-
ко 3 тис, т тирси, насиченої формальдегідом, яку
спалювали на Закарпатті, а також близько 6 тис. т
так званого концентрату білкових речовин. Восе-
ни минулого року через порт Ізмаїл також ввози-
ли відходи з Угорщини, які потім опинилися на До-
неччині.
Тема спалювання небезпечних, а також побутових
відходів потребує окремої розмови. Адже з нею ми
стикаємось дуже часто та усюди, як на побутово-
му, так і на промисловому рівнях. Не всі знають,
що внаслідок цього
б
повітря, а потім і в наш ор-
ганізм попадають діоксини важкі метали,
ін ш і
не-
бьзпечні речовини,
Існує багато факі оров, які можуть мати значен-
ня при екологічній оцінці території. Чи варто пе-
ревіряти усі з них. залежить від м.сцевості та
населеного пункту, де зи плануєте придбати бу-
динок. Звісно, бажано звернутись до спеціаліста-
еколога. У деяких країнах такі послуги надають
н аві гь агентства з нерухомості. В Укра' ні ~аких
спеціалістів можна знайти у ф рмах, як. займа-
ються екологічним проектуванням, у відпов дних
лабораторіях, навчальних закладах, окремих гро-
мадських організаціях. З певних питань можна
звертатись і до
санітарно-епідемічної служби
(СЕС). Я радив би перш за все звернути увагу на:
■ наявність поблизу шкідливих виробництв чи не-
безпечних об'єктів (підприємств, цехів, АЗС), висо-
ту та віддаленість джерел викидів, напрямок вгру
■ наявність поруч складів із пестицидами ~а от-
рутохімікатами (нових чи старих), а також полів,
що обробляються отрутохімікатами (у багатьох
регіонах обробка полів здійснюється з лґаків);
■ наявність поруч звалищ відходів;
■ наявність джерел фізичного впливу. Зокрема
поцікавтеся, чи є поруч джерела еі іектромагнітно-
го випромінювання, потужні високовольтні лінії, ба-
зові станції мобільного зв язку локатори тощо
джерела,
що
створюють
надмірний
шум
та
вібрацію
■ віддаленість від автомагістралей та магістраль-
них вулиць або принаймні наявність шумозахис-
них споруд вздовж магістралей;
■ забруднення теритсрі" радіонуклідами;
■ зсувочебезпечністо територі або можливість
підтоплення;
■ наявність джерел водопостачання та їх розташу-
вання а також наявність каналізації
■ у разі відсутност каналізаці" - на те. де роз-
ташовані вигрібні ями сусідніх будинків і чи
впливають вони на вашу ділянку _а джерела во-
допостачання
Слід також звернути увагу на те
з якого ма-
тер.алу зведений будинок та сусіди' споруди і
будинки Наприклад, у багатьох сільських насе-
лених пунктах для покрівл. широко застосовують
шифер та подібні матеріали які містять азбест.
Азбест є канцерогеном,
якщо ви маєте намір
насолоджуватись чистим повпрям у своєму
заміському будинку, краще, щоб до леген.ь при
цьому не потрапляли азбестов волокна.
Дослідження за всіма параметрами та прове-
дення
аналізе
досить
недешеп,
однак
більшість основних аспектІЕ можна ? ясува'и
і без цього - візуальне або поцікавившись в
інших мешканц в. Крім того, у деяких регіонах
та окремих населених пунктах існують власні
екологічні карти.
сичными компонентами: на 25 % - солями
свинца, на 50 % - оксидом углерода.
Расти репка большая, пренитратная
XX век - век механизации, электрификации и
урбанизации. Современное использование
земельных ресурсов Украины не отвечает тре-
бованиям рационального природопользова-
Экологический риск
врожденных аномалий
Эк и ми
а »мй риск
врожденных аномалий
Природно-техногенные
фаігорьі экологического
риска врожденчык
аномалий
минимапь it и
средний
v
повышенный
высокий
загрязнен юсть воздуха
загрязненность грунтов ньзием и стронциен *
загрязненность грунтов пестицидами
ния. Экологически недопустимое соотношение
площадей пашни, естественных кормовых уго-
дий, лесных насаждений отрицателы-о влия-
ет на стойкость агроландшафта. Распахан-
ность земель высочайшая в мир-е: она достигла
56 % территории страны и 80 % сельскохозяй-
ственный угодий. Интенсивное сельскохозяй-
ственное использоваьие земель ведет к сни-
Образование промышленных
токсических отходов
Образование промышленных токсических
отходов (т/кмг, 2 0 С 5
1
.)
D-O.Î
1-9.9
* 10-19.9
■ 20-39.9
ш 100-1000
■ 1
99! 1
я 2000)
я 200а I
Образование промышленных
токсических отходов
по кгассу опасности
я 1 класс
г 2 класс
3 класс
ш 4 класс
Динамика образования п р о м ы ш л е н н ы х токсических
отхедов гс регионам (тыс. т. 19 95 -2 00 5 гг.]
жению плодородия грунтов из-за их переуп-
лотнения (в особенности черноземов), потери
комковато-зернистой структуры, водопрони-
цаемости и аэрационной способности - со
всеми экологическими последствиями.
Ежегодные экономические убытки от эро-
зии грунтов достигают 9,1 млрд, грк Ьна*- и-
тельный экологический вред земельным ресур
сам наносят промышленные выбросы (тяжелые
металлы, кислотные дежди и т. п.) и средства
химизации, используемые в аграрном секто-
ре, которые загрязняют грунты. Свыше 40 °А
органики, получаемой в результате деятельнос-
ти больших животноводческих комплексов и
птицеферм, потенциальные органические
удобрения превращаются в источники загряз-
нения окружающей среды. Ситуация с загряз-
нением территорий усложнилась после аварии
на
Чернобыльской АЭС.
Радионуклидами
загрязнено свыше 4,6 млн. гектаров земель в
74 районах 11 областей, в том числе 3,1 млн.
гектаров пашни. Запрещено использоьать
119 тыс. гектаров сельскохозяйственных уго-
дий, в том числе 65 тыс. гектаров пашни.
и
о к т я б р ь 2 0 0 6 > П Р И В А Т Н О Е С Т Р О И " Е Л Ь С Т В С
предыдущая страница 98 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 100 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст