О б и р а й т е т е п л о і з о л я ц і ю з а
г о л о в н и м
п о к а з н и к о м
е ф е к т и в н о с т і -
Чи
н е
зд а єть ся
Вам
д и в н и м ,
щ о,
порівню ю чи
теп ло ізо ляц ій н і
м а те р іал и ,
часто
не
зваж аю ть
на
н ай важ ли віш и й
показник
п р о д у к ту - те п л о п р о в ід н ість ?
Н а сп р ав д і пор-вня ги теп ло ізо ляц ій н і м атер іали д уж е просто, том у
щ о існ ує о ф іц ій н и й д л я всіх них п о казн и к - теп ло п р о від н ість
[\о\.
Чим ниж ча те п л о п р о в ід н ість, ти м кр ащ и й п р о дукт
П р агн уч и
п о легш и ти
Вам
вибір,
ком панія
ІЬОХ/ЕГ?
ство р и ла
К ласи ф ік ац ію
те п л о ізо л я ц ій н и х
м атер іалів,
зав д яки
якій,
вр ахо вую чи кількість зірочок. Ви д ізн аєтеся , н аскільки еф екти в н и й
п р о дукт.
Теплопровідність
)с tr,W/km
_____
ULTRA
Клас
П родукти ISO VER
K L 3 3
R KL
OL-A
3 4 - 3 5
І Н і і Е Ш Ц К : .
Уч Уч Тч Уч ,
KL 35
3 6 - 3 7
. А ІЧ І
L
' Л л
К Т 3 7
FLO
38 - 40
І С L :A Е Є 1 Є _______________V X ,
К Т 40
41 - 5 0
BASIC
K V 50
Н о в и й т е п л о із о л я ц ій н и й м а т е р іа л ІБ С Л Л ^ КЄ 3 5 - це м 'яка теп ло ізо ляц ія в плитах,
яка м ає теп ло ізо ляц ій н і по казн и ки прем іум -
к л а су
Ц е
га р а н тує на 6% кр ащ и й рівень теп ло ізо ляц ії, ніж у зви ч ай н и х д л я Є вроп и продукт-в кл а су стан д ар т.
Кращ і по казн и ки
те п л о п р о в ід н о сті д а ю ть Вам м о ж ли вість еко н о м и ти б ільш е кош тів на о п ал е н н я впр одовж всього тер м ін у експ луатац ії будівлі. Цю
те п л о ізо л я ц ію д у ж е пр о сто встан о в лю вати та е ксп л уатув ати .
К І 35 ви ко р и сто вується дл я .золяціі м ж п о в е р хе в и х п ер екр и ттю у
ка р ка сн и х ко н стр укц ія х стін та покрівель, а також в д е р е в 'я н и х, ц еглян и х та б ето н н и х ко н стр укц іях. Крім
ого, продую
заб езп еч ує
ід е а л ь н у звуко ізо ляц ію
w w w .is o v e r.u a
г Ґ і Т Т Т Г т
S A I N T - G
O
B A I N
i s r w
c D
11 If D д і м P
предыдущая страница 8 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 10 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст