» » » » » » > П
реклама
теп
лий
буд
ино
к
із
кер
амі
чни
х бло
ків
4
і
POROTHERM
К е р а м і ч н і б л о к и
РогсМегт
з а б е з п е ч у ю т ь
в и с о к і т е п л о т е х н і ч н і х а р а к т е р и с т и к и .
Н а п -
р и к л а д , с т і н а з
РогсМегт 50 Р-йУ
( з а в т о в ш -
к и 5 0 с м ) з а т е п л о т е х н і ч н и м и
п а р а м е т р а м и
в і д п о в і д а є ц е г л я н і й с т і н і ( д л я т а к и х ж е п а р а -
м е т р і в ) з а в т о в ш к и 2 , 5 м ! З в і с н о , м о ж н а о т р и -
м а т и я к і с н у т е р м о і з о л я ц і ю ц е г л я н о ї с т і н и , з а с -
т о с о в у ю ч и с и с т е м у " с к р і п л е н о ї т е п л о і з о л я ц і ї "
( у т е п л ю в а ч + ш т у к а т у р к а ) . А л е ц е в и м а г а т и -
м е з н а ч н и х в и т р а т н а п р и д б а н н я д о д а т к о в и х
м а т е р ; а л ї в . Т а й в и к о н а н н я т а к о ї с и с т е м и у т е п -
л е н н я п о т р е б у є д о д а т к о в о г о ч а с у т а в и с о к о ї
к в а л і ф і к а ц і ї б у д і в е л ь н и к і в . Т о д і я к у к л а д а н -
н я б л о к і в
Рого^егт
н а д з в и ч а й н о п р о с т е ,
а о т ж е п е р е д б а ч а є м е н ш е п о м и л о к б у д і в е л ь -
н и к і в , т а й В а м л е г ш е к о н т р о л ю в а т и б у д о в у .
К е р а м і ч н і б л о к и
РогсМегт
-
це економічне
будівництво:
■ с т і н а з
РокЛИеггг
л е г ш а з а ц е г л я н у т і є ї с а -
м о ї т о в щ и н и м а й ж е в д в і ч і - В и з а о щ а д и т е п р и
з а к л а д е н н і ф у н д а м е н т у , з р о б и в ш и й о г о м е н ш
м а с и в н и м ;
я В и з а о щ а д и т е р о з ч и н б і л ь ш е н і ж у т р и ч і .
Д л я у к л а д а н н я 1 м
з в и ч а й н о ї ц е г л и п о т р і б н о
2 5 0 л ц е м е н т н о - п і щ а н о г о р о з ч и н у . А д л я у к л а -
д а н н я 1 м 3 к е р а м і ч н и х б л о к і в
Рогсгіїїегт
- у с ь -
о г о 7 0 л ;
■ В и з а о щ а д и т е , о п л а ч у ю ч и п р а ц ю б у д ів е л ь -
н и к і в . У к л а д а н н я 1 м 1
с т і н и і з б л о к і в Р о г с і ї ї і е г т
н а 3 0 - 4 0 % д е ш е в ш е з а у к л а д а н н я ц е г л и т о г о
с а м о г о о б 'є м у . І в д е к і л ь к а р а з і в ш в и д ш е з а м у -
р у в а н н я ц е г л я н и х с т ін і з в л а ш т у в а н н я м с к р і п л е -
н о ї т е п л о і з о л я ц і ї ;
б л о к и
РогоМегт
- ц е в и с о к а ш в и д к і с т ь
б у д і в н и ц т в а . З а о д н у г о д и н у т р о є р о б і т н и к і в
м о ж у т ь з в е с т и
1 м 2 с т і н и ( ц е в с ь о г о 1 6 к е -
р а м і ч н и х б л о к і в
Рого^егт).
Д л я м у р у в а н н я
с т і н б у д и н к у п л о щ е ю 1 5 0 м 2 ( п р и П Л О Щ І С Т ІН
2 0 0 м 2 т а в и с о т і 4 м ) і з к е р а м і ч н и х б л о к і в
Р о г о ^ е г т ( о д н о ш а р о в а с и с т е м а ) з н а д о б и т ь -
с я в с ь о г о 2 0 д н і в .
Найменування
Розмір,
MM
Вага,
кг/блок
Міцність,
МПа
Витрати,
блоки/1 мг
Термічний опір
Ro, м?К/Вт
Зовнішня
одношарова несуча стіна без додаткового утеплення
P O R O T H ER M 38 P+ W
380x248x238 17 10 16 2 86V 2,44**
P O R O T H E R M 44 P+W
440x248x238 19
10
16 3,22*/2,78**
P O R O T H E R M 50 P+W
500 х 248 х 238 21 10 16 3.44*/2.94**
Несуча стіна з додатковим утепленням
P O R O T H E R M 25 P+ W
250 х 373 х 238 18 15 11 0,97**
P O R O T H E R M 30 P+W
300
х
248
х
238 14 15 16 1,47**
* - із застосуванням термоізоляційного розчину з
Х=0,2
Вт/мК
** - із застосуванням звичайного цбментно-пісчаного розчину
Унікальні показники теплоізоляції
досягаються завдяки щілиноподібним
порож нинам , розташованим спец.альним
чином, та поризації кераміки
У глину при
виготовленні блоків
додають деревну
струж ку П ід час
випалу керам-ки
стружка згоряє,
утворюючи
мікропорож нини.
наповнені повітрям.
■ ■ ■ ■ ■
т ш т
Одношарові стіни можна звести з блоків
РопШ іегш 38 Р + Ш , РогоМ іегт 4 4 Р + Ш і
РогоМ іегт 50 Р+ Ш . Ці
стіни не потребують
додаткового
утеплення
і відповідають
ДІЮЧИМ
нормативним
показникам опору
теплопередачі
огороджувальних
конструкцій.
Б л о к и
Porotherm
в и г о т о в л я ю т ь і з н а т у р а л ь -
н о ї г л и н и - о д н о г о з н а й е к о л о г і ч н і ш и х м а -
т е р і а л і в . Й о г о п о є д н а н н я з т е х н о л о г і є ю в и р о б -
н и ц т в а б л о к і в
Porotherm
з а б е з п е ч и т ь б у д и н к у
чудовий мікроклімат
з а б у д ь - я к о ї п о р и р о к у .
А
в и с о к а
м і ц н і с т ь б л о к і в
Porotherm -
ц е
довговічність і надійність
в а ш о г о б у -
д и н к у .
А
Wienerberger
02660, м
Київ, вул
Крайня, 1в
Тел. (044) 594 50 46, Ф ак с (044) 594 50 47
e-mail: [email protected] wienerberger.ua
www.wienerberger.ua
Дистриб’ютори в Україні:
Київ:
"О к с а м и т-Ін те р ”
(044) 456-49-56;
’’Ф а са д ”
(044) 512-75-65;
” Іглс Трейд інг”
(044) 537-66-29;
"Еп іц е н тр -? ”
(044) 206-26-03;
” Еп іц е н тр -3 ”
(044)
561-27-5С,
“ У к р п о с т а ч ц е н т р "
(044Ї
516-85-08
Льв
;
” 0ксам ит-3ахід”
(032) 295-10-62;
’’Комплекс-
Д а х ”
(032) 294-96-16
У ж го р о д : ’’ Б е р к ут”
(0312)
66-39-05
Харків, ’ ’Оксам ит-Інтер"
(057) 712-20-83
’’ Стройтехком плект”
(057) 376-77-35
предыдущая страница 4 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 6 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст