З р у ч н іс т ь
у п о тр ій н о м у в и м ір і.
Н о ву
д ухо в у
ш а ф у
Ш М а й с
Н В 7 6 Р 5 7 0
від
В іе т е п Б
м ож на
підвісити
прям о
на
стіну,
щ о
неабияк
економ ить
д еф іц и тн у
ко р и сн у
п л о щ у
В а ш о ї
кухн і.
Л и ш е
ця
м о дель
о сн ащ ен а
ф ун кц ією
л іф та ,
зав д яки
якій
деко
зі
стр авам и
ви сувається
д о н и зу.
Ц е
д а є
д б ай ли вій
господині
м ож ливість
д о сту п у
до стр ав и з тр ьо х
боків.
П ід ш а ф о ю р о зташ о ван а склокерам ічна панель,
яка дозволяє
одночасно з готуванням п<д гріва-и у ш а ф і інші страви
інф о-лінія З іе те п є :
w w w .sie m e n s-p t.c o m .u a
'^ 4 ) 490-2095
Siem ens. М айбутнє поруч.
предыдущая страница 1 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 3 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст