» » » » » » > Q
строймаркет
Н А Т У Р А Л Ь Н А
Ч ЕРЕП И Ц Я
П р о д аж здійсню ється через ділерську м ереж у.
С писок ділерів на сайті
www.lafarge-roofing.com.ua
м. Київ вул. Васильківська, 14, оф . 501
тел.: + 3 8 0 4 4 4 9 4 -2 4 5 1 ,8 (0 4 4 ) 4 9 4 -2 4 5 2
І_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
T E G O L A f
U
K
R
A
I
N
E
5-йЗ
T E G O L A S H I N G L E L I N E
• б і т у м н а ч е р е п и ц я • г і д р о і з о л я ц і я • у т е п л ю
в а ч
• п л і в к а • 0 S B • в о д о с т о к и • м а н с а р д н і в і к н а
0 3 1 5 0 , Україна, м. Київ, вул. Б ож енка, 86д
тел.: + 3 8 0 44 451 4 7 2 6 , ф акс: + 38 0 44 521 6 0 8 2
e-m ail: [email protected] tegolaukraine.com
www.tegolaukraine.com
Ш
А
Г
Р
О
М
СВІТ КЕРАМІКИ
0 0 0 П ТК ’’А гр о м ат”
Т Ц "Світ кер ам іки ”
ул. Булаховского 2/1
тел. 8 (0 4 4 )4 2 3 -0 0 -0 3
www.agromat.ua
0 0 0 ’ А гром ат-центр”
М агазин "Салон Керам ики"
ул. Ш ота Руставели,23
тел.
8 (0 4 4 )2 4 6 -7 9 -7 9
8 (0 4 4 )5 0 1 -0 2 -3 7
ф акс 8 (0 4 4 )2 8 7 -5 3 -0 5
Q U F L E X
С О В Е Р Ш Е Н Н А Я
Н Р О В Л Я
Єдина дозідкова служба:
+ 3 8 0 4 4 5Є 8-508Є
М и радим о Вам відвідати
веб-сайти
www.ruflex.ru
і
www.diana.ru,
де Би матим ете
зм о гу скласти повне уявлення
пре нову продукцію .
V E L U X
ВЕЛЮКС
МАНСАРДНІ ВІКНА
ТО В “ В ЕЛЮ КС Україна”
+ 38 0 44 4 9 0 -5 7 0 3
www.velux.com.ua
А
W ie n e r b e r g e r
П О Р О Т Е Р М
- к е р а м і ч н і б л о к и
Т Е Р К А - к л і н к е р н а л и ц ь о в а ц е г л а
К О
Р А М
І К - к е р а м
і ч н а ч е р е п и ц я
0 2 6 6 0 , м. Київ, вул
Крайня, 1 в
Тел. (0 4 4 ) 5 9 4 50 4 6 , Ф акс (044^ 59^ 50 47
e-m ail: m [email protected] w ienerberger.ua
www.wienerberger.ua
Schneider
jk ß
E l e c t r i c
С
в і т о
в
и
й
л і д е р у г а л у з і р о з п о д і л е н н я
е л е к т р о е н е р г і ї т а с и с т е м а в т о м а т и з а ц і ї .
Служба інформаційно-технічної підтримки:
(044) 490 6208
http://w w w .schneider-electric.com .ua
М
А Т Е Р І А Л И Д Л Я О З Д О Б Л Е Н Н Я Ф
А С А Д І В
ДФ “ Кнауф-Маркетинг”
0 3 0 6 7 , м
Київ, вул. Гарматна
8
тел.: (С 44) 4 5 8 -3 2 9 2
Навчальний центр- (0 4 ^ ) 4 9 6 -0 9 4 0
е -т а іі: кпаиї-иа@ 5УііопІіпе с о т
www.knauf-marketing.com.ua
П Р И В А Т Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О > о к т я б р ь 2 C j 6
предыдущая страница 111 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 113 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст