п р а ц і л а м п и , п о т у ж н і с т ь ї ї с в і т л о в о г о п о т о к у ,
ч и к і л ь к і с т ь в м и к а н ь с т а р т е р а , з о к р е м а , м о -
ж у т ь п р и к р о в р а з и т и , а л е н е с т а н о в л я т ь т а к у
з а г р о з у , я к , д о п р и к л а д у , п е р е в и щ е н и й у к і л ь -
к а р а з і в в м і с т р т у п у л ю м і н е с ц е н т н и х л а м п а х
ч и п л а с т и к с т а р т е р а , я к и й з а м і с т ь т о г о , щ о б
п р и к р и т и ч н і й т е м п е р а т у р і п л а в и т и с я , п о ч и -
н а є г о р і т и .
P H
I L I P S
Щ
P O W
E R T O N E
HPL-N
2
5
0
W A T T
Опанування підроблених ламп має невластивий дизайн
Р Н М Р ,
у підробленої лампи газопоглинач застарілогозразка
Шито білими нитиами
С к л о , б і л я ц о к о л я п о с і ч е н е д р і б н и м и т р і щ и н -
к а м и . І з ч о т и р ь о х л а м п о д н і є ї у п а к о в к и -
к о ж н а р і з н о ї д о в ж и н и . У п а к о в к а - н е в л а с т и -
в и х д л я P H I L I P S к о л ь о р і в . Ч и с л е н н і п о м и л -
к и в а н о т а ц і ї , н е з а л е ж н о в і д м о в и , я к о ю в о -
н а д у б л ь о в а н а . Л а м п и н е м о ж л и в о в с т а н о в и т и ,
а б о н е м о ж л и в о у в і м к н у т и . С в і т л о в и й п о т і к
у в і м к н е н о г о о с в і т л ю в а л ь н о г о п р и л а д у н е с -
т а б і л ь н и й - м е р е х т і н н я д р а з н и т ь о ч і . Ц е н е
п о в н и й п е р е л і к т о г о , щ о в і д р і з н я є ф а л ь ш и в -
к и в і д с п р а в ж н ь о г о п р о д у к т у . П е р е с і ч н о м у
с п о ж и в а ч е в і , к о т р и й к у п у є л а м п и P H I L I P S у
с у п е р м а р к е т а х , ч и і н ш и х м і с ц я х , д е р е т е л ь н о
п е р е в і р я ю т ь с е р т и ф і к о в а н і с т ь т о в а р у , м о ж -
н а н е п е р е й м а т и с я . З а т е , я к щ о й д е т ь с я п р о п о -
к у п к у о с в і т л ю в а л ь н и х п р и л а д і в у н е в е л и к и х
ф і р м а х з н е п е р е в і р е н о ю р е п у т а ц і є ю , а б о п р о
г у р т о в і з а к у п и - д л я п р и в а т н о г о п о м е ш к а н -
н я ч и о ф і с н о г о п р и м і щ е н н я , - б у д ь т е н а п о -
г о т о в і ! С а м е п р и т а к и х о б о р у д к а х с п о ж и в а ч
о т р и м у є к о т а в м і ш к у . Д о р е ч і , н е ч и с т і н а р у -
к у д і л к и , м о ж у т ь д л я
ш и р м и о т р и м а т и с е р -
т и ф і к а т
в і д
P H I L I P S ,
з а к у п и в ш и
п е в н у
к і л ь к і с т ь н е п і д р о б л е н о ї п р о д у к ц і ї . А л е в и -
к о р и с т о в у в а т и й о г о т і л ь к и д л я о к о з а м и л ю в а н -
н я п р и п р о д а ж і к о н т р а ф а к г н о ї п р о д у к ц і ї .
Удар у відповідь
В а р т о з а у в а ж и т и , щ о з а к у п і в л я й р е а л і з а ц і я
з а з н а ч е н и х т о в а р і в з а д і ю ч и м у к р а ї н с ь к и м
з а к о н о д а в с т в о м й м і ж н а р о д н и м и д о г о в о р а м и ,
д о я к и х п р и є д н а л а с я У к р а ї н а , к в а л і ф і к у ю т ь -
с я я к п о р у ш е н н я в и к л ю ч н и х п р а в в л а с н и к а
с в і д о ц т в а
н а т о в а р н и й з н а к і я к н е д о б р о -
с о в і с н а к о н к у р е н ц і я . Т а к и м ч и н о м , к о м п а н і я
P H I L I P S м а є д о с т а т н ь о п і д с т а в д л я т о г о , щ о б
г о ч а т и п р о т и о с і б й / а б о п і д п р и є м с т в п е р е д -
б а ч е н і з а к о н о д а в с т в о м ю р и д и ч н і д і ї з м е т о ю
з а л у ч е н н я т а к и х о с і б й / а б о п і д п р и є м с т в д е р -
ж а в н и м и о р г а н а м и д о к р и м і н а л ь н о г о й / а б о
а д м і н і с т р а т и в н і й
й / а б о
г р о м а д я н с ь к о ї
в і д п о в і д а л ь н о с т і й з о б о в я з а т и с п л а т и т и ш т р а -
ф и й в і д ш к о д у в а т и н а н е с е н і з б и т к и *
Шкряб-шкряб.
..
Н а ж а л о , н е з а в ж д и м а є м о ь а с і н а с т р і й н а о з -
н а й о м л е н н я з п а п і р ц я м и , п о р і в н ю в а н н я л а м п
н а о д н а к о в у д о в ж и н у ч и п е р е в і р к у ї х н а в м и -
к а н н я .
. . А ц е - з е л е н е с в і т л о д л я п і д р о б о к .
А л е , н а щ а с т я , є п р о с т і ш и й с п о с і б в п е в н и т и -
с я у в і д п о в і д н о с т і о с в і т л ю в а л ь н о г о п р и л а д у
с в о є м у б р е н д у . Д о с т а т н ь о м о н е т к о ю , ч и н а в і т ь
н і г т е м п о т е р т и н а н е с е н и й б і л я ц о к о л я н а с к л о
л о г о т и п P H I L I P S а б о P I L A і в і д р а з у м о ж н а
з 'я с у в а т и з а к о н н о в н т а м п е р е б у в а є , ч и н і .
Й д е т ь с я п р о т е , щ о л о г о т и п и н а с п р а в ж н і х
л а м п а х P H I L I P S і P I L A н а н е с е н - н а с к л о т а к и м
ч и н о м , щ о ї х н е м о ж л и в о з і ш к р я б а т и . З о в с і м
і н ш а р і ч п і д р о б к и ! Ш к р я б - ш к р я б , і в о н и л е г -
к о р о з л у ч а ю т ь с я і з в к з а д е н и м і м ' я м .
. .
До осіб і підприємств, що здійснюють вищевказані дії можуть буть
застосовані наступні форми діючогс українською законодавства
■ сі. 432 и ч95 Цивільного кодексу України
■ ч. 2 ст 33 Господарською кодексу Україні
■ ч. З ст 157 Господарського кодексу України
■ г . 2! и 5 ст. 16 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів та послу"
■ п.
и 2 ст. 20 Закону України
"Про охорону прав нг знаки длі товарів та послуг"
■ ст. 4 20
1
21 Закону України
"Про захист від недобоосовісної конкуренції'
■ ч.
\
ст. 229 Кримінального кодексу України
■ ст. 164 и 51 Кодексу Україні про адміністративн
правопорушенні,
и
о к т я б р е 2 0 0 6 > П Р И В А Т Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
| J J j g
.
предыдущая страница 106 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 108 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст