» » » » » » >
реклама
Крім ознак невідповідности,
які не так впадають в око,
ПО М ІТНИ М И Б ВІДМІННОСТІ в
конструкції цоколя
підробленої лампи
С п о ж и в а ч і
в т е п е р і ш
н і й У к р а ї н і д а л е к о н е т а к і б е з п о р а д н і , я к н а в і т ь щ
е к і л ь к а р о к в т о м у .
Б і л ь ш
і с т ь л ю
-
д е й с ь о г о д н і , к у п у ю
ч и т о в а р , з в и ч н о ш
у к а є н а е т и к е т ц і к р а ї н у - в и р о б н и к а , в ч и т у є т ь с я в п е р е л і к с к л а д н и к і в
ч и в и к о р и с т а н и х м а т е р і а л і в , м е д и т у є н а д ш
т р и х - к о д о м
. . .
Я к щ
о в с е - ’ а к и к у п и л и н е я к і с н и й т о в а р , а т и м
б і л ь ш
е п і д р о б л е н и й , б а г а т о х т о з н и х з в е р т а є т ь с я з п р е т е н з і я м и у К о м і т е т і з з а х и с т у п р а в с п о ж и в а ч і в ч и
б е з п о с е р е д н ь о д о в и р о б н и к а . В р е з у л ь т а т і , з н а ч н а к і л ь к і с т ь п о с т р а ж д а г . и х в і д н е я к і с н о ї й к о н т р а ф
а к т н о ї
п р о д у к ц і ї в и г р а ю
т ь с у д о в і п о з о в и й о т р и м у ю
т ь в і д ш
к о д у в а н н я .
П р о т е ,
к о л и й д е т ь с я п р е т о в а р и ,
г і д р о б к а
я к и х т я г н е з а с о б о ю
з а г р о з у ж и т т ю
ч и з д о р о в ' ю
л ю
д и н и , в і д ш
к о д у в а н н я з а в т р а ч е н е в і д в и б у х у л а м п о ч к и
о к о ч и з а о п і к и в і д с п р о в о к о в а н о ї н и м п о ж е ж і -
м а л а в т і х а !
Н а в і т ь я к щ
о с у м а к р у г л е н ь к а .
.
т ій » «
/ » N / U P 5
Л
P
H
I L
I P
S
P H U . 1 P S
2Sx TL starta
T
Фальшиве опанування імітуе-попередній варіант оригінального опакування стартерів
К
о м п а н і я P H I L I P S з а с в о ю б і / ь ш я к 1 0 0 -
л і т і - ю і с т о р і ю , з в и ч а й н о , с т и к а л а с я з
г і д р о б к а м и н а в л а с н у п р о д у к ц і ю . Т е -
п е р і
в У к р а ї н і о с Е г л ю в а л ь н і
г р и л а д и п і д
м а ї ї ' к а р о ю т о р г о в и х м а р о к P H I L I P S і F I L A т е -
п е р м о ж н а п р и д б а в в с у м і - і в ч о м у t и к о ь а н н і
й з а п - д о з р і л е н и з ь к о ю і г н о ю . Ч и м ж е с а м е
_ а к н е б е з п е ч н і к с н ^ р а ф а к т н 1 о с в і т л ю в а л ь н і
г р и л а д и ?
Джерело світла. Каламутне.
..
К с ж е г о с в і т л ю в а л ь н и й г р и л а д , б а н а в і т ь о к -
р е м і й о г о д е т а л і,, м а ю т ь р я д х а р а к т е р и с т и к , з а
f
к і
г о л о в о ю
в л п е в д а є
в и р о б н и к .
Н е в і д п о в і д н а з а д е к л а р о в а н і й к і л ь к і с т ь г о д и н
104
П Р И В А Т Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О > о ю л о р ь g X J 6
предыдущая страница 105 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 107 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст