P
i n
o
t e x
АРХІТЕКТУРНО- l ¥ 1 J
БУДІВЕЛЬНИЙ КОНКУРС
Завершення конкурсу
"Збережена краса деревини"
віл
TM
P in o te x
І з
т р а в н я
п о
с е р п е н ь
2 0 0 6
р о к у п і д
п а т р о н а т о м
л і д е р а у с ф
е р і з а х и с т у д е р е в и н и T M " P i n o t e x "
( A k z o
N o b e l ) , а т а к о ж з а с п р и я н н я п р о в і д н и х а р х і т е к т у р н и х
і
б у д і в е л ь н и х
в и д а н ь
" П р и в а т н о е
с т р о и т е л ь с т в о " ,
" К р а с и в а я
у с а д ь б а " ,
" М
а й с т е р "
і
" Л ю
б и м а я
д а ч а "
в і д б у в с я
а р х і т е к т у р н о - б у д і в е л ь н и й
к о н к у р с
" З б е р е -
ж е н а к р а с а д е р е в и н и " .
Н а ц е р е м
о н і ї
н а г о р о д ж е н н я ,
щ о
в і д б у л а с я
2 2
в е -
р е с н я
2 0 0 6
р о к у в
р а м к а х
с п е ц і а л і з о в а н о ї в и с т а в к и
" Б у д і в н и ц т в о
т а
а р х і т е к т у р а " ,
п е р е м
о ж ц і
а р х і т е к -
т у р н о - б у д і в е л ь н о г о
к о н к у р с у
" З б е р е ж е н а к р а с а д е -
р е в и н и "
о т р и м а л и
п р и з о в і
с е р т и ф
і к а т и ,
а
т а к о ж
ц і н н і п о д а р у н к и в і д T M " P i n o t e x " .
В п е р ш
е
р о б о т и у ч а с н и к і в
к о н к у р с у б у л и
о ф
о р м -
л е н і в
о д н о й м е н н у ф
о т о в и с т а в к у
" З б е р е ж е н а
к р а с а
д е р е в и н и " , е к с п о з и ц і я я к о ї б у л а п р е д с т а в л е н а н а ц е -
р е м
о н і ї н а г о р о д ж е н н я п е р е м о ж ц і в к о н к у р с у .
П е р е м о ж ц я м и
с т а л и :
в
н о м
і н а ц і ї " І н т е р ' є р "
-
1 - е
м і с ц е - Б о г д а н і Г а л и н а Б е л е й ( ц е н т р д и з а й н у " Б е л е й " ,
К и ї в ) ,
2 - е
м і с ц е
-
В а л е р і я
К н я з е в а
( A . V . V .
д и з а й н -
ц е н т р ,
К и ї в ) ,
3 - є
м і с ц е
-
О л е г
У к р а ї н а
( Д
н і п р о п е т -
р о в с ь к ) ; у н о м і н а ц і ї " Е к с т е р ' є р " -
1 - е м і с ц е - Л е о н і д
М а х о в с ь к и й
( К и ї в ) , 2 - е м і с ц е - О л е г У к р а ї н а
( Д н і п р о -
п е т р о в с ь к ) ,
3 - є м і с ц е - С е р г і й т а
О л е к с і й Б о к л а ж у к ,
С е р г і й Г р е б е н ь к о в
( Т О В
" Г р а ж д а " , К и ї в ) ; у н о м
і н а ц і ї
" Б л а г о у с т р і й
( б у д и н к у ) "
-
1 - е
м і с ц е
-
В о л о д и м и р
С л е д з ь
( Т О В
" А р н і к а " , Л ь в і в ) ,
2 - е
м і с ц е
-
О л е к с а н д р
Б о н д а р ( К и ї в ) , 3 - є м і с ц е - А н д р і й Н е в а д о в с ь к и й ( К и ї в ) .
В д я ч н і к о н к у р с а н т а м з а у ч а с т ь у к о н к у р с і т а в і т а є м о
п е р е м о ж ц і в .
Довідка про конкурс
Вперше конкурс був оголошений минулого року і, як серед любителів,
так і професіоналів знайшов підтримку й схвалення. На конкурс цього
року було представлено 145 робіт, авторами яких є 39 творчих
колективів. Учаениками конкурсу стали фахівці та аматори, фізичні
та юридичні особи. На кщ ку р с приймалися готові роботи
з
дерева -
будинки, елементи офбрмшрння ін т е р 'є р а такоЖ будь-які малі
архітектурні об'єкти на подвірібудийку чи дачі (альтанки, навіси,
лавочки, веранди, різноманітні сходи й т.п.), Обов'язковою умовою
конкурсу було використання деревозахисно'г пррдукціїТ(уі "Ріпоіех”.
Надіслані на конкурс роботи оцінювало журі у складі головних
редакторів журналів-співорганізатррір к о к о с у ; представників
компанв А К Й ІЧОВЕЬ і незалежних експерти. відбір кращ их робіт
проводився за критеріями ери гін аг ь но спі^.'о н ст суктивності рішення
ф ункціональності; ^ргонсМ Ічнссті, г^ © , іі 6т»сйгі поєднання
і
навколишнім сервДбвщцем.
'■
л
102
П Р И В А Т Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О > о к ія б р ь 2 0 0 6
предыдущая страница 103 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн следующая страница 105 Приватное строительство 2006 10 читать онлайн Домой Выключить/включить текст