Садова техніка
та аксесуари -
нові розробки
концерна 0\Л/Т (ЗгпЬН
Інж енер и ко н ц ер н у
0\Л/Т С т Ь Н
р о зр о б л яю ть са д о в и й
ін стр у м е н т в я ко м у
в и ко р и сто в ую ть
те хн о ло гіч н і ін о вац ії.
Го ло вн е з а в д а н н я концер ну-
це ств о р е н н я я к існ о ї с а д о в о ї
те хн іки д л я д о гл я д у за
п р и садіб н о ю д іл я н к о ю та
в тіл е н н я н а й кр а щ и х
л а н д ш а ф т н и х ід е й .
Ін ф о р м ац ію про м ісц я р о зд р іб н о го
п р о д аж у с а д о в о ї техніки “G A R D E N E R ”
о тр и м а й те у о ф іц ій н о го п р е д с та в н и к а та
в ф іл ія х ко м п а н ії “Е д іс с о н ”.
Офіційний представник в Україні
ТОВ “Едіссон"
49063, м. Дніпропетровськ, вул.М аглахова, 1а
телеф они: (0562) 36-05-04, 39-82-00,32-24-02, 39-03-00
Ф ілії та уповноважені ділери
Філії:
03062, м. Київ, вул. Л. Товстого,63, о ф іс 6
телеф он: (044) 590-01-86 (багатоканальний)
61140, м. Харків, пр.М осковський, 259
телеф они: (057) 716-70-17, 716-71-82, 716-71-45
65012, м О д еса, вул. Прохоровська, 45-а
телеф они: (0482) 33-77-46, 33-77-45
Уповноважені ділери:
м. Донецьк, приватне підприємство ”ТехПо"
86100, м, Макіївка, вул. П атона, 20
телеф они: (062) 340-19-50, 348-02-77
е-таіІ:ро5Ітаз1ег@Іеііро.так1.пе1
А Р Крим, приватний підприємець М еринда В.І
95000, м.Сім ф ерополь, вул. А ральська, 71/88
телеф он: (0652) 49-62-34
ГАРДЕНЕР
предыдущая страница 98 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн следующая страница 100 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст