» » » » » » >
Секретаріат українських премій (м. Київ)
продовжує добір претендентів на звання Ла-
уреата Премій
"Український Національний
Олімп", "Український Фінансовий Олімп", "Ук-
раїнський Будівельний Олімп". За підтримкою
галузевих асоціацій засновані також нові
професійні премії "Український Продоволь-
чий Олімп" і "Український Торговельний Олімп".
Як з'явилися професійні премії
На початку 2005 року в Києві з ініціативи
суспільних професійних об'єднань були засно-
вані нові галузеві нагороди - Премії "Українсь-
кий Національний Олімп", "Український Фінан-
совий Олімп", "Український Будівельний Олімп".
Основна їхня відмінність - професійна спря-
мованість. Організатори вибрали дві найбільше
що динамічно розвиваються галузі української
економіки - фінансову та будівельну - і за допо-
могою державних структур і професійних асоціацій
почали проводити добір кращих підприємств.
Метою даного проекту є не тільки нагород-
ження кращих у своєму сегменті діяльності
компаній і фахівців, інформаційна підтримка
і висвітлення в СМИ на загальнодержавному
рівні видатних досягнень вітчизняного бізне-
су, але також аналіз різних сегментів ринку на
основі маркетингових досліджень і подальша
інформаційна орієнтація споживачів,українсь-
ких і закордонних партнерів, громадськості.
У січні 2006 року була проведена перша
Церемонія нагородження за підсумками до-
бору в 2005 році. Лауреатами премій стали
близько 50-ти компаній і топ-менеджерів.
У квітні цього року почався добір претендентів
на звання Лауреатів Премій
"Український
Національний Олімп", "Український Фінансовий
Олімп", "Український Будівельний Олімп" 2006 ро-
ку,атакож були засновані нові професійні премії
- "Український Торговельний Олімп", "Український
Продовольчий Олімп". За словами співробітників
Секретаріату українських премій, сфера торгівлі і
харчова галузь динамічно розвиваються, залуча-
ють інвестиції, нарощують обороти. Нові ком-
панії, брендьі, продукти, що з'являються в цих га-
лузях, мають потребу в заохоченні і залучення до
них уваги споживача, інвестора, СМИ.
Методика добору Лауреатів
Методика добору лауреат побудована таким чи-
ном, щоб знайти ті компанії що змогли чимось
відрізнитися у своїй професійній діяльності, ко-
ристуються повагою колег по "цеху", показують
гарну динаміку розвитку. При цьому кількісні по-
казники (обсяги активів, кількість філій і
співробітників і т.п .) не є визначальними.
АНАЛІТИКИ Секретаріату українських премій
оцінюють компанії за допомогоюякісних індика-
торів, в основному, різних співвідношень балан-
сових показників, аналізу діяльності компанії на
ринку (оцінюється клієнтська база, продуктовий
ряд якість обслуговування) і її ділової репутації.
Інформаційними джерелами для проведення
оцінки діяльності компаній-претендентів служать
річна і квартальн бухгалтерська звітність.
Провівши таку оцінку, Секретаріат премії складає
аналітичний висновок по кожної компанії-претен-
денл на премію. У ньому вказується номінація, на
яку висувається компанія, і приводиться обґрун-
тування, складене на підставі висновків аналітиків.
Пакет таких висновків передається в Експертну
Раду, що або затверджує, або відкидає запропо-
новані кандидатури. В Експертну Раду премій
входять професіонали, добре відомі в ділових
колах країни і знаючі фінансові, будівельні, тор-
говельні , продовольчий ринки, але не приймаю-
чої особистої участі в підприємницькій діяль-
ності. Це, в основному, видні наукові діячі і
керівники професійних асоціацій.
Мети і задані премій
Секретаріат українських премій ставить перед
собою наступні задачі:
■ виявити на основі багатофакторного експе-
ртного аналізу найбільш динамічні, надійні й
ефективно працюючі організації, підприємства;
■ відзначити вищою професійною нагородою
кращі компанії і фахівців фінансової, будівель-
ної, торговельної і продовольчої галузей ук-
раїнської економіки;
ш сприяти просуванню кращих зразків товарів
і послуг на українському ринку;
■ широко освітити і забезпечити інформаційною
підтримкою загальнодержавного і регіонально-
го рівня кращі досягнення в області бізнесу;
■ орієнтувати споживачів різних товарів і
послуг, закордонних і українських партнерів,
громадськість на найбільш активної і надійні
з погляду організації ведення бізнесу ук-
раїнські компанії.
Для реалізації цих задач Секретаріат ук-
раїнських премій заручався підтримкою про-
фесійних асоціацій, а також загал ьнонаціональ-
них і регіональних СМІ(радіо, телебачення,
преса),вузькоспеціалізованих галузевих ви-
дань. У число медиа-партнеров премій "Ук-
раїнський Національний Олімп", "Український
Фінансовий Олімп", "Український Будівельний
Олімп", "Український Торговельний Олімп", "Ук-
раїнський Продовольчий олімп" входять "5 ка-
нал", Тонис, ICTV, радіо "Столиця", "Ера", дру-
ковані видання, такі як "Профіл-Україна",
"Страховий Клуб", "Діловий", "Комерційна не-
рухомість",
"Приватнеє
Marketing Медиа Realestate, "Донецькі новини",
"Дніпровська правда" і багато ін ш і, усього
близько 40 медиа-партнеров.
Атрибути премій
Церемонію нагородження Преміями організато-
ри планують провести на початку 2007 року в од-
ному з кращих залів м. Києва. На нее будуть зап-
рошені представники еліти українського бізнесу,
відомі діячі науки і мистецтва, керівники держав-
них організацій, обласних адміністрацій і галу-
зевих відомств. Церемонія буде супроводжува-
тися масованою підтримкою друкованих і
електронних СМІ, радіо- і телерепортажами. В
урочистій обстановці Лауреатам Премії будуть
вручені іменний диплом, статуетка у виді блис-
кавки і нагрудний знак Лауреата.
август-сентябрь2006 > ПРИВАТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
7
предыдущая страница 8 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн следующая страница 10 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст