і
З а д о в о л е н н я в ід д у ш у X X L . С у п е р в е л и к а . С у п е р п л о с к а . Р учна д у ш о в а н а с а д к
р евол ю ція н а с а д о к . З великим д іа м е т р о м 1 5 0 м м - втричі більш им , ніж в трад и цій ь
за б е зп е ч и ть вам д ій сн о ф ан тасти ч н е в р а ж ен н я від прийняття душ у. Більш д о к л а д н о
e - m a i l : i n f o @ h a n s g r o h e .k i e v .u a
[Thansgrol
предыдущая страница 99 Приватное строительство 2006 08-09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст