Все сказане повною мірою стосується й ке-
рамічної (глиняної), і цементно-піщаної (бетон-
ної) черепиці, котра з'явилася не дуже давно
й до складу якої входить кварцовий пісок із до-
даванням портланд-цементу. Обидві вони еко-
логічно чисті, а спосіб їхнього виготовлення
простий, як сама природа: у першому випадку
потрібно всього лише обпалити на вогні чер-
вону глину, а
в другому - змішати
з
водою
кварцовий пісок і цемент, після чого надати че-
репиці плавну рельєфну форму і, за допомо-
гою пігментів, які одержують з оксидів металів,
забарвити в потрібні кольори.
Сьогодні український ринок покрівельних ма-
теріалів представлений доволі великою кількістю
фірм-виробників, але пропозиція якісної чере-
пиці дуже обмежена. Останнім часом з'явилося
багато сурогатних матеріалів, що імітують чере-
пицю. Виходячи із цього, особливо важливо зро-
бити правильний вибір, виключивши придбання
штучної підробки. Природно виникає питання:
якому виробникові можна довіряти?
Один із найсучасніших у світі концернів із
виготовлення черепиці -
LAFARGE ROOFING.
Він володіє більше ніж 230 заводами з вироб-
ництва керамічної й цементно-піщаної чере-
пиці
під торговельною
маркою
B R A A S .
Черепиця
B R A A S
відповідає всім євро-
пейським і українським стандартам і забезпе-
чує надійне покриття скатного даху будь-якої
складності. Сьогодні нам хотілося б розповісти
про цементно-піщану черепицю B R A A S .
Це продукт, який можна використовувати при
кутах нахилу даху від 10 до 90. Розрахунко-
вий строк її експлуатації - більше 100 років.
Якість черепиці B R A A S забезпечується су-
часними засобами
контролю на конвеєрі та
жорстким лабораторним контролем, при яко-
му піддають аналізу як вихідні матеріали, так
і готову продукцію, що перевіряється на гео-
метрію, міцність, водонепроникність, забарв-
лення
й
морозостійкість.
На
ринку України
представлені три
види
профілю
цементно-
піщаної черепиці й різні кольори - вишневий,
червоний, коричневий, сірий, зелений, синій,
чорний.
LAFARGE ROOFING
виробляє не тіль-
ки черепицю, але й кілька десятків наймену-
вань елементів, які
становлять
покрівельну
систему
B R A A S
для
даху
будь-якої
архітектурної форми. Двосхилі, вальмові, щип-
цеві, шатрові й будь-які інші типи дахів зі слу-
ховими
й
мансардними
вікнами
-
все
це
з успіхом може бути виконане із застосуван-
ням покрівельної системи B R A A S на ос-
нові
натуральної черепиці.
Тут
ви
знайдете
спеціальні елементи для установки водостічної
системи, антени, огорожі для затримання снігу.
Найважливіша з чеснот покрівельної систе-
ми B R A A S це те, що вона дозволяє уник-
нути
руйнуючої дії
конденсату, який утво-
рюється
в
шарі утеплення
-
різноманітні
аераційні пристрої забезпечують надійну вен-
тиляцію.
Продукція
LAFARGE ROOFING
ідеально
підходить як для будівництва даху нового бу-
динку, так і для реконструкції старого. Робо-
та з нею не надто складна - слід тільки ознайо-
митися з інструкцією чи проконсультуватися
з
досвідченими
майстрами,
які
пройшли
спеціальне навчання. Для тих, хто бажає прой-
ти курс навчання з монтажу й одержати сер-
тифікат,
у
Києві
проводяться
покрівельні
семінари, організовані технічним консультан-
том
"Лафарж
Покрівельні
Системи"
-
офіційним
представництвом
концерну
LAFARGE ROOFING.
Зручна система регіональ-
них складів і розгалужена ділерська мережа
допоможе Вам швидко оформити й одержати
Ваше замовлення.
За бажанням клієнта можливі індивідуальні
безкоштовні консультації з
виїздом представ-
ника "Лафарж Покрівельні Системи" на об'єкт.
На
всю
поставлену черепицю
видається
письмова гарантія на 30 років з тим, що за умо-
ви дотримання правил експлуатації в зазначе-
ний період часу безоплатно буде замінена вся
черепиця, яка
стала
непридатною, а також
відшкодована вартість робіт з її заміни.
Ми часто говоримо про те, як зробити на-
ше
життя
кращим,
виховати
добрий
смак
у підростаючого покоління, прищепити дітям
любов до батьківщини
й
рідного будинку.
..
Іде
в
минуле
епоха
регламентів
й
одно-
манітності, люди прагнуть виділитися з юрби,
знайти своє місце у світі, одночасно відчува-
ючи
себе
частиною
сильного
й
здорового
суспільства.
Може,
почати треба
саме з облаштованості
власного будинку? Тоді, йдучи вулицею й ми-
луючись різнобарвними плямами дахів, ми рап-
том зрозуміємо, що стали добріші й впевненіші
в завтрашньому дні.
Продаж здійснюється через ділерську
мережу. Список ділерів на сайл
www.lafarge-roofing.com.ua
Західний регіон:
8-067-246-06-90,8-067-441-00-19
Південний регіон:
8-067-674-62-25,8-067-484-54-52
Східний регіон:
8-067-673-72-55,8-067-401-16-60
Крим:
8-067-441-08-19
М.
Київ
вул. Васильківська, 14, оф. 501
8
(044) 494-2451,8 (044) 494-2452
июль 2006 >
предыдущая страница 62 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн следующая страница 64 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст