» » > » » » » И
с
т р
о
и
т е
л
ь
н
ы
е
и
о
т д
е
л
о
ч
н
ы
е
м
а
т е
р
и
а
л
ы
Мнение специалиста
Володимир Жартовський,
д. т. к, професор, директор компанії "Захист-центр":
Целюлозовмісні матеріали
(деревина, тканини,
папір, очерет) широко застосовуються у будівництві
та побуті і складають значний відсоток пожежно-
го навантаження об'єктів. Ці матеріали є горючи-
ми, а отже, становлять значну пожежну небезпе-
ку. Згідно з пожежними і будівельними нормами
та правилами вони є матеріалами підвищеної го-
рючості (Г4), легкозаймистими (ВЗ), такими, що
значно поширюють полум'я (РП4), з високою ди-
моутворювальною здатністю
(ДЗ), а за токсичністю
належать до високонебезпечних (ТЗ).
Як свідчить статистика, кількість пожеж щороку
зростає, тому проблема безпеки використання та-
ких матеріалів стає дедалі актуальнішою.
Зро-
зуміло,
що
целюлозовмісні
матеріали
треба
привести у відповідність до вимог пожежної без-
пеки. Цю проблему науковці УкрНДІПБ МНС України
вирішили шляхом розв'язання низки наукових і
практичних питань, внаслідок чого було винайде-
но ефективний засіб боротьби з вогнезаиман-
ням - вогнебіозахисну композицію ФСГ-1.
Ефективність вогнезахисту очерету за допомо-
гою композиції ФСГ-1 було встановлено під час йо-
го
сертифікаційних
випробувань
за
ГОСТом
12.1.044. Було з'ясовано, що при витраті ФСГ-1
(розрахунок на суху речовину) 300 г/м2
вогнеза-
хищений очерет належить до будівельних ма-
теріалів помірної горючості (Г2), за показником роз-
повсюдження полум'я-до групи РП1 (матеріалів,
що не поширюють полум'я по поверхні). Під час
дії теплового потоку із критичною поверхневою гус-
тиною 20 кВт/м2
не відбувалось займання оброб-
лених зразків очерету протягом 900 сек., що ха-
рактерізує матеріал як помірнозаймистий (В2).
Важливим питанням профілактики горіння це-
люлозовмісних
матеріалів
є
забезпечення
відповідного терміну зберігання
вогнезахис-
них властивостей оброблених матеріалів. Під
дією атмосферних опадів вогнезахиєні речови-
ни можуть поступово вимиватись із покрівлі і
таким чином зменшувати термін її використан-
ня. Для вирішення цього завдання були прове-
дені теоретичні та експериментальні досліджен-
ня з
пошуку гідрофобізуючих
речовин,
які
б
мали спорідненість до поверхні вогнебіозахи-
щених целюлозовмісних матеріалів. Позитив-
них
результатів
було досягнуто
при
застосу-
ванні
гідрофобізатора
"Сілол-ЕКО"
(за ТУ У
В.2.7-24.1-31911658.001), характерною особ-
ливістю якого є міцна адгезія до аніоноактив-
них
поверхонь
матеріалів
(саме
таку заряд-
женість має очерет).
Вогнезахищений очерет, який отримано після об-
роблення композицією ФСГ-1 з витратою 300 г/м2
та сумішшю для гідрофобізації "Сілол-ЕКО" з вит-
ратою 60 г/м2, за прогнозом експрес-методики
може зберігати свої властивості понад два роки.
местами с небольшим углом наклона можно
заменить
свежим.
В
случае
более
серьез-
ных
повреждений
требуется
обновление
всей кровли.
Сроки и с м е та
Камышовые крыши можно укладывать прак-
тически в любое время года, когда нет осад-
ков. Хотя камыш и не пропитывается влагой,
если уложить его
под сильным
дождем, он
может
начать
преть,
и
крыша
будет
менее
долговечной.
Поэтому
на
время
осадков
в
работе обычно делают перерыв.
Оператив-
ность монтажа зависит не только от квалифи-
кации
мастеров,
но
и
от
их
количества:
в
среднем
один
мастер укладывает 8 -10
м2
кровли в день.
Составлением стандартных прайс-листов
на камышовые материалы и услуги по уклад-
ке большинство украинских компаний не за-
нимаются. Да это и вряд ли сориентировало
бы потребителя, ведь в каждом случае требу-
ется индивидуальный подход. Цены на камы-
шовые крыши варьируются в зависимости от
архитектурной сложности
кровли, местона-
хождения объекта, общего объема покрытия
и др.
Из-за
специфики
укладки
камыша
на
крыши с малой площадью и длиной стропил
расходуется намного больше материала, чем
на большие. Поэтому цены у разных компа-
ний составляют от 50 до 80 Е1Ж за 1
м2.
На
общие затраты
влияют также дизайнерские
эффекты. Если речь идет о декоративных ра-
ботах малого объема, то делается индивиду-
альных расчет, который весьма условно при-
вязан к квадратуре кровли.
щ"
/
‘ .і
(эн
Іг М і^ М і\ Д Ь ,а м ^ Д < л /Д 1
г
о
J
» Ij i
*•<>
.
' ' v *
м
в
1
г
1
>
т
Г»
1 Д И Н ,
г
Ж
ш
п і
ЗКФИк
Cl
>
f)
*
1
JP y -
. * *-
j
.
t
-
.'A1
-
.
'
*"U iA t a n w y
t?JJ* A
n
1
m
^
>
-ii
v
f
ШЯЯш^-0^
шЛЛШТ
t ГДДЬ?»'
•~.4-
ДЮ ЖДДТУ1
1 :
и й ч г
П Р И В А Т Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
> н ю н ь 2 0 0 6
предыдущая страница 59 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн следующая страница 61 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст