К О М П Л Е К С
М А Т Е Р ІА Л ІВ
ДЛЯ
С К А Т Н И Х
ДАХІВ
М Е Т А Л О Ч Е Р Е П И Ц Я
( Е Ф Е К Т ,
П Р Е С Т И Ж ,
Д Ю Н А )
М А Н С А Р Д Н І
В І К Н А
Ш В И Д К О М О Н Т О В А Н І
П Л А С Т И К О В І
В О Д О С Т О Ч Н І
С И С Т Е М И
Е З
П А Р О Г І Д Р О І З О Л Я Ц І Й Н І
М А Т Е Р І А Л И
М І Н Е Р А Л О В А Т Н І
Т А
С К Л О В О Л О К О Н Н І
У Т Е П Л Ю В А Ч І
П О В Н А
К О М П Л Е К Т А Ц І Я
І Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н І Ч Н И Й
С У П Р О В І Д
М А Т Е Р І А Л И
К Р А Щ И Х
Є В Р О П Е Й С Ь К И Х
П О С Т А Ч А Л Ь Н И К І В
Г А Р А Н Т І Я
1 0
Р О К І В
К О М П Л Е К Т У Ю Ч І
Т А А К С Е С У А Р И
І $ 0
9 0 0 1 : 2 0 0 0
Ш укайте
ф іл ію
«ТП К »
у
ваш ому
м іс ті:
Вінниця
(0432)
57-80-59;
Д ніпропетровськ
(0562)
32-22-21;
Д о нец ьк
(062)
334-97-78;
Запоріж ж я
(061)
220-99-32;
Івано-Ф ранківськ
(03422)
2-26-55;
Київ
(044)
49-29-000;
Кривий
Р іг
(0564)
90-06-02;
Л уган ськ
(0642)
59-97-58;
Л уцьк
(03322)
454-07;
Л ьвів
(032)
294-95-85;
М аріуполь
(0629)
41-15-50;
М иколаїв
(0512)
58-00-90;
О деса
(0482)
37-16-08;
Полтава
(0532)
613-997;
Рівне
(0362)
62-33-53;
С ім ф ерополь
(0652)
24-81-28;
Суми
(0542)
67-00-34;
Тернопіль
(0352) 43-56-33;
Уж город
(0312)
61-27-09;
Харків
(057)
717-58-27;
Хм ельницький
(0382) 65-82-08;
Черкаси (0472) 36-11-03;
Чернівці (0372) 51-45-20
www.tpk.ua
предыдущая страница 52 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн следующая страница 54 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст