С а д о в а
т е х н і к а
т а
а к с е с у а р и
-
н о в і
р о з р о б к и
к о н ц е р н а
D W T
G m b H
ГАРДЕНЕР
Інженери концерну
0\Л/Т ЄтЬН
розробляють садовий
інструмент в якому
використовують
технологічні іновації.
Головне завдання
концерну-
це створення якісної садової
техніки для догляду за
присадібною ділянкою та
втілення
найкращих
ландшафтних ідей.
Інформацію про місця роздрібного
продажу садової техніки “GARDENER"
отримайте у офіційного представника та
в філіях компанії “Едіссон”.
О ф іц ій н и й п р е д с т а в н и к в У к р а їн і
Т О В “ Е д іс с о н ”
4 9 0 6 3 , м . Д н і п р о п е т р о в с ь к , в у л .М а т л а х о в а , 1 а
т е л е ф о н и : ( 0 5 6 2 ) 3 6 - 0 5 - 0 4 , 3 9 - 8 2 - 0 0 ,3 2 - 2 4 - 0 2 , 3 9 -0 3 -0 0
Ф іл ії т а у п о в н о в а ж е н і д іл е р и
Ф іл ії:
0 3 0 6 2 , м . К и ш , в у л . Л . Т о в с т о г о ,6 3 , о ф іс 6
т е л е ф о н : ( 0 4 4 ) 5 9 0 - 0 1 - 8 6 ( б а г а т о к а н а л ь н и й )
6 1 1 4 0 , м . Х а р к і в , п р .М о с к о в с ь к и й , 2 5 9
т е л е ф о н и : ( 0 5 7 ) 7 1 6 - 7 0 - 1 7 , 7 1 6 - 7 1 - 8 2 , 7 1 6 - 7 1 - 4 5
6 5 0 1 2 , м . О д е с а , в у л . П р о х о р о в с ь к а , 4 5 - а
т е л е ф о н и : ( 0 4 8 2 ) 3 3 - 7 7 - 4 6 , 3 3 - 7 7 - 4 5
У п о в н о в а ж е н і д іл е р и :
м . Д о н е ц ь к , п р и в а т н е п ід п р и є м с т в о " Т е х П о ”
8 6 1 0 0 , м . М а к ії в к а , в у л . П а т о н а , 2 0
т е л е ф о н и : ( 0 6 2 ) 3 4 0 - 1 9 - 5 0 , 3 4 8 - 0 2 - 7 7
е - т а і І : р о 5 І т а 8 І е г @
І е Ь р о . т а к 1 . п е І
А Р К р и м , п р и в а т н и й п ід п р и є м е ц ь М е р и н д а В .І .
9 5 0 0 0 , м .С і м ф е р о п о л ь , в у л . А р а л ь с ь к а , 7 1 / 8 8
т е л е ф о н : ( 0 6 5 2 ) 4 9 - 6 2 - 3 4
!
предыдущая страница 99 Приватное строительство 2006 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст