» » » » » » > И
реклама
Теплий
будинок
із
керамічних
блоків:
ЯК
заощ адити
КОШТИ
А
р о і і о т н е п м
Комфортний і довговічний будинок - це те, до чого прагне будь-який домовласник. Побутує думка, що
таке задоволення доволі дороге. Але наскільки це слушно щодо стін? Чи можна звести міцні стіни, які
б надійно захищали від холоду та забезпечували природний комфорт і затишок, за прийнятною ціною?
Економічність + високі
теплотехнічні характеристики
Д л я ц ь о г о р о з г л я н ь м о в с і з а і п р о т и в и к о р и с т а н -
н я
д л я
з в е д е н н я
с т і н
к е р а м і ч н и х
б л о к і в
Р о г о ж е в і ї . Я к і ж с а м е я к о с т і к е р а м і ч н и х б л о к ів
Р о г с Ф И е г т д о з в о л я ю т ь в в а ж а т и ц е й м а т е р іа л о п -
т и м а л ь н и м д л я с п о р у д ж е н н я с т ін б у д и н к у ?
Керам ічні блоки
Р о п Л И е г т
забезпечують
ви-
сокі теплотехнічні характеристики.
Напри к-
лад, стіна з
Р о н Л И е г т 5 0
Р+Уі
(завтовшки 50 см)
за теплотехнічним и параметрами відповідає цег-
ляній стін’ (для таких же параметрів) завтовшки
2,5 м! З вісно, можна отримати якісну терм оізо-
л яц ію
цегл ян ої
с тін и ,
застосовую чи
си сгем у
"скріпленої теплоізоляції" (утеплю вач + штука-
тур к а ). Але це вимагатиме значних витрат на прид-
бання додаткових матеріалів: утеплю вача, арм у-
ю ч о ї
с ітки ,
клею
чи
к р іп и л ь н и х
елем ентів,
ґрунтовки, ш тукатурки. Та й виконання такої сис-
теми утеплення вимагає додаткового часу та ви-
сокої кваліф ікації будівельників. Тоді як укладан-
ня блоків
Р о к Л і і е г т
надзвичайно просте, а отже,
передбачає менше помилок будівельників, та й Вам
легш е контролювати буд ову.
Керам ічні блоки
Р о г о Й ї е г т
- це
економічне
будівницт во:
я
стіна з
Р о г о ж е в і ї
легш а за цегляну тієї самої
товщ ини майже вд вічі. Отж е, Ви заощадите при
закладенні ф ундам енту, зробивш и його менш ма-
сивним і м атеріаломістким ;
■ Ви заощадите розчин більше ніж утри ч і. Для у к -
ладання 1 м3 звичайної цегли потрібно 250 л це-
м ентно-піщ аного р оз ч и н у. А для укладання 1 м
керам ічних блоків
P o r o t h e r m
- усього 7 0 л . Крім
того, шов - це ц е й місток холод у: що більше швів,
то більше холод у проникає через стіну в будинок;
и
Ви
з н а ч н о
заощ ад и те,
оп л а ч ую ч и
прац ю
б уд івел ьн и ків. Укладання 1 м3 стіни із блоків
P o r o t h e r m
на 3 0 -4 0 % дешевше за укладання
цегли того сам ого об'єм у. І в декілька разів швид-
ше за м урування цегляних ст'н із влаштуванням
скріпленої теплоізоляції;
бл оки
P o r o t h e r m
-
це
ви сока
ш видкість
буд івництва. Ви витратите значно менше коштів
на оренд у т е хн ік и , устаткування й оплату о х о р о -
ни матеріалів на Вашій д ілянці. За од ну “одину
троє робітників можуть звести 1 м2
стіни (це всьо-
го лише 16 керамічних блоків
P o r o t h e r m ) .
Для му-
рування стін буд инку площею 15 0 м2 (пр и площі
с п н 200 м
та висоті 4 м) із керам ічних блоків
Porotherm (од нош арова систем а) знадобиться
всього 20 д нів.
Блоки
P o r o t h e r m
виготовляю ть із натураль-
ної глини. Хто не знає, що кераміка - один з найе-
кол огічніш и х матеріалів? Й о го поєднання з тех-
н о л о гіє ю
в и го то в л е н н я
б л о к ів
P o r o t h e r m
забезпечить буд инку
чудовий мікроклімат
за
буд ь-якої пори р о к у .
А висока міцність блоків
P o r o t h e r m
- це
дов-
говічніст ь і надійніст ь
ваш ого буд инку.
Найменування
Розмір, мм
Вага,
кг/блок
Міцність,
Витрати,
МПа
блоки/1 м2
р™ у’
Термічний
опір Ro,
м2К/Вт
Еквівалент
умовної цегли
на 1 блок, шт.
Зовнішня одношарова несуча стіна без додаткового утеплення
POROTHERM 38 P+W
3 8 0 x 2 4 8 x 2 3 8
1 7
10
16
25
2 ,8 6 */2 4 4 **
11.59
POROTHERM 44 P+W
440 x 248 x 238
19
10
16
ЗО
3,22*/ 2 .7 8 **
13.32
POROTHERM 50 P+W
5 0 0 x 2 4 8 x 2 3 8
21
10
16
35
3 ,4 4 */ 2 ,9 4 **
15.13
Несуча стіна з додатковим утепленням
POROTHERM 25 P+W
2 5 0 x 3 7 3 x 2 3 8
18
15
11
16
0 ,9 7 **
11.4 4
POROTHERM 30 P+W
300 x 248 x 238
14
15
16
20
1 ,4 7 * *
908
Перегородки
POROTHERM 11,5 P+W
1 1 5 x 4 9 8 x 2 3 8
11
10
8
7
0 ,5 5 **
6.99
POROTHERM 8 P+W
8 0 x 4 9 8 x 2 3 8
9
10
8
5
0 ,4 3 **
4 86
* Із застосуванням термоізоляційного розчину з Ы ) ,2 Вт/мК
* *І з застосуванням звичайного цементно-пісчаного розчину
Ун ікальні показники
теплоізоляції досягаються
завдяки щ .линогодібним
порожнинам, розташованим
спеціальним чином та лсризаціі
кераміки , У глину при
виготовленні блоків додають
деревну стружку Під час випалу
кераміки стружка
згоряє, утворюючи
мікропорожнини,
наповнені повітрям
Одношарові стіни можна звести
з блоків Р о го Ш е гт 38 Р+\Д'
Р о го їИ е гт 44
Р+Уі
і Р о го їііе гт 50
Р+\А/
Ц с т ін и
не потребують
додаткового утеплення
і відповідають
Д ІЮ ЧИ М
нормативним
показникам опору
теплопередачі
оі ороджувальних
конструкцій
W i e n e r b e r g e r
Б і л ь ш е і н ф о р м а ц і ї :
www.wienerberger.ua
м . К и ї в , 0 2 6 5 0 , в у л
К о а й н я , 1 в
Т е л . : ( 0 4 4 ) 5 9 4 5 0 4 5
Ф а к с : ( 0 4 4 ) 5 9 4 5 С 4 7
Е - т а і І : іп їо @ \ л / іе п е ,'Ь е г д е г и а
П р о д а ж в У к р а ї н і ч е р е з м е р е ж у
д и с т р и б ’ ю т о р і в
н ю н ь 2 0 0 6
П Р И В А Т Н О Е С Т Р О И Т Е Л ь С Г В О
5
предыдущая страница 6 Приватное строительство 2006 06 читать онлайн следующая страница 8 Приватное строительство 2006 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст