5
к р о к і в
о
б е з п е ч н о ї
е л е к т р и к и
-
Перевантаження при використанні
електропобутових приладів часто є
причиною займання проводки
Ураження електричним струмом часто
трапляється при виникненні струмів
витоку побутових електроприладів.
Залишені ввімкнутими побутові
електроприлади та освітлення можуть
спричинити невиправдані витрати за
спожиту електроенергію та можуть стати
При використанні старих шаф
розподільчого пристрою чи шаф
сумнівного виробництва Ви не тільки
можете пошкодити комутаційне
обладнання та зіпсуват и естетичний
вигляд, існує також ризик ураження
електричним струмом
Застарілі вимикачі та розетки, що іскрять,
електроуста^овчі вироби сумнівної якості
та походження не тільки псують зовнішній
вигляд вашої квартири, але є також
небезпечними в експлуатації
м
а к с и м
а л ь н е п о є д н а н н я б е з п е к и ,
н а д і й н о с т і ,
е к о н о м
і ї т а с у ч а с н о г о д и з а й н у
А в т о м а т и ч н і
в и м и к а ч і —
в і д к о р о т к о г о
з а м и к а н н я
і п е р е в а н т а ж е н ь
4
Н а в і с н і
т а в б у д о в а н і
м о д у л ь н і ш а ф и
5
^ л е к т р о у с т а н о в ч і
в и р о б и
П р и с т р о ї
з а х и с н о г о
р о з м и к а н н я
З
П р и с т р о ї
к е р у в а н н я
С л у ж б а і н ф о р м а ц і й н о - т е х н і ч н о ї п і д т р и м к и :
т е л . : ( 0 4 4 ) 4 9 0 6 2 0 8 , h t t p : / / w w w . s c h n e i d e r - e l e c t r i c c o m u a
м а р к и
S c h n e id e r
Electric
teJ Merlin Gerin
предыдущая страница 4 Приватное строительство 2006 06 читать онлайн следующая страница 6 Приватное строительство 2006 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст