З р у ч н іс т ь
у
п о т р ій н о м у
вим ірі.
Н о в у д у хо в у ш а ф у Ш М а їіс
Н В 7 6 Р 5 7 0
від З іе т е п є
мож на
підвісити прям о на стіну, щ о неабияк економить деф іцитну
корисну
пл ощ у
В а ш ої
кухні
Л и ш е
ця
модель
оснащ ена
ф ункцією л іф та, завдяки якій деко зі стравам и висувається
д они зу.
Ц е
дає
дбайливій
господині
можливість
д о ступу
до стр а ви з трьох
боків.
Під ш аф ою розташ ована склокерамічна панель, яка дозволяє
од ночасно з готуванням підігрівати у шафі інші страви
І н ф о - л і н і я С і м е н с : w w w . b o s c h - p t . c o m . u a , ( 0 4 4 ) 4 9 0 - 2 0 9 5
Siem ens
М айбутнє поруч
предыдущая страница 99 Приватное строительство 2006 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст