TM «PINOTEX» І ЖУРНАЛ «ПРИВАТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» ОГОЛОШУЮТЬ КОНКУРС НА КРАЩУ ДЕРЕВ'ЯНУ КОНСГРУ
З Б ЕР ЕЖ ЕН А
К Р А С А Д Е Р Е В И Н И
Д о
у ч а с т і
з а п р о ш у ю т ь с я
у с і
т і ,
х т о
н е б а й д у ж и й
д о
д е р е в ' я н і
а р х і т е к т у р н и х ф о р м . Д о с в і д ч е н і ф а х і в ц і т а в і р т у о з н і п о ч а т к і в ц і , ф і з и ч
т а
ю р и д и ч н і
о с о б и ,
я к щ о
в и
н е
у я в л я є т е
ж и т т я
б е з
о х а й н о г о
з а т и ш н о г о
п о д в і р ' я
в л а с н о г о
б у д и н к у ,
н е о р д и н а р н о г о
б л а г о у с т р с
к в а р т и р и ч и о с о б л и в о г о і н т е р ' є р у с в о є ї д о м і в к и - ц е й к о н к у р с с а м е д
в а с !
Т е н д і т н і
а л ь т а н к и , о р и г і н а л ь н і
п е р г о л и ,
р і з н о м а н і т н і
н а в і с и , е п е м е н
е к с т е р ' є р у т а і н т е р ' є р у о с е л і , р о з к і ш н і в е р а н д и т а з о в н і ш н і с х о д и р у ч н
р о б о т и - в с е ц е , у к у п і з в а ш о ю н е с т р и м н о ю ф а н т а з і є ю ” а п р о ф е с і й н е
д е р е в о з а х и с н о ю
п р о д у к ц і є ю
P i r . o t e x ,
с л у г у в а т и м е
в а м
н а
ш л я х у
/
г о л о в н о г о п р и з у .
Обов'язкові умови участі:
1 .
У
к о н к у р с і
м о ж у т ь
б р а т и
у ч а с т ь
д е р е в ' я н і
к о н с т р у к ц і ї ,
о б р о б л е
д е к о р а т и в н и м и д е р е в о з а х и с н и м и м а т е р і а л а м и T M « P i n o t e x » .
2.
У с і к о н с т р у к ц і ї п о в и н н і м а т и з а в е р ш е н и й в и г л я д .
3 .
Н а
к о н к у р с
п р и й м а ю т ь с я
ф о т о г р а ф і ї
к о н с т р у к ц і й ,
б а ж а н о
е л е к т р о н н о м у в и г л я д і , р о з м і р о м 1 0 x 1 5 с м .
4.
Ф о т о г р а ф і ї
р о б і т
м а ю т ь
с у п р о в о д ж у в а т и с я
л и с т о м ,
я к и й
м і с т и т и н
н а с т у п н у і н ф о р м а ц і ю :
- Н а з в а к о н с т р у к ц і ї .
- П о в н е П . І . Б . а в т о р а ( а в т о р і в ) / н а з в а к о м п а н і ї .
- М і с ц е з н а х о д ж е н н я о б ' є к т у ( к о н с т р у к ц і ї ) .
- Я к и м з а с о б о м T M « P i n o t e x » о б р о б л е н а к о н с т р у к ц і я .
В
ж ю р і
к о н к у р с у
-
г о л о в н і
р е д а к т о р и
а р х і т е к т у р н о - б у д і в е л ь н і /
ж у р н а л і в , п р е д с т а в н и к и к о н ц е р н у A k z o N o b e l т а н е з а л е ж н і е к с п е с т и .
В і д б і р
к р а щ и х
р о б і т
в і д б у в а т и м е т ь с я
у
т р ь о х
н о м і н а ц і я х
« Е к с т е р ' є р
« І н т е р ' є р » т а « Б л а г о у с т р і й » з а к р и т е р і я м и о р и г і н а л ь н о с т і , п р а к т и . ч н с с
т а
м а й с т е р н о с т і
в и к о н а н н я .
Г о л о в н и й
п р и з ,
а
т а к о ж
р і з н о м а н і т і
з а о х о ч у в а л ь н і п р и з и н а д а ю т ь с я T M « P i n o t e x » ( к о н ц е р н A k z o N o b e l ) .
Н а д с и л а ю ч и
м а т е р і а л и
н а
к о н к у р с ,
у ч а с н и к
п е р е д а є
п р а в а
н а
:
в и к о р и с т а н н я в п у б л і к а ц і я х к о м п а н і ї A k z o N o b e l .
Останній термін
подачі
робіт -
1 5
липня
2 0 0 6
р о к у .
Робот
просимо
надсилати
на
адресу редакції журналу «Приватно
Детальні умови участі в конкурсі та положення про роботу жю|
можна з'ясувати
за телефоном:
(044)
537-37-25
(контакти
особа - Лідія Лещенко).
Р іп о
U l t r a
111 ar uv пи ги
S|iliidui|M
о п т
П о г
Inte
^
^
Ä
o5,!koksncs
vlrsm ara
brtl(% v w adlrtKJ
f c s T 11« P^ rocne
* * "b*
i r i ! iw ^ lrTT>ocox,,)m.'<'
предыдущая страница 1 Приватное строительство 2006 05 читать онлайн следующая страница 3 Приватное строительство 2006 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст