- виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором Цивільним І
царським кодексами України, Іншими актами законодавства.
Госпо-
5. З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я В И К О Н А Н Н Я З О Б О В ’Я З А Н Ь З А Д О Г О В О Р О М
5.1
.Виконання зобов'язань за Договором забезпечується
(гарантією, порукою неустойкою, заставою, притриманнямТзавдатком, Іншими видами забез-
печення виконання зобов язань, визначеними Договором).
5.2.
Забезпечення виконання зобов'язань за Договором здійснюється відповідно до вимог
Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та
д о го в о р у
(про надання гарантії, поруки тощо).
& Р И З И К И В И П А Д К О В О Г О З Н И Щ Е Н Н Я
А Б О П О Ш К О Д Ж Е Н Н Я О Б 'Є К Т А Б У Д ІВ Н И Ц Т В А Т А ЇХ С Т Р А Х У В А Н Н Я
6.1.
Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта будівництва до його прийняття
ЗАМОВНИКОМ несе ПІДРЯДНИК, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин що зале-
жали від ЗАМОВНИКА.
6.2. У разі коли ризик виник унаслідок недоліків переданої ПІДРЯДНИКУ проектної докумен- *
тації. прихованих недоліків матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснював ЗАМОВНИК
використання ЗАМОВНИКОМ без згоди ПІДРЯДНИКА неприйнятих ним робіт (об'єкта будівницт-
ва), порушення ЗАМОВНИКОМ договірних зобов'язань щодо надання ПІДРЯДНИКУ доступу до
будівельного майданчика (фронту робіт) і забезпечення матеріальними ресурсами або інших за-
лежних від ЗАМОВНИКА обставин, його несе ЗАМОВНИК, якщо інше не встановлено Договором.
6.3. Сторони зобов язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищен-
ня або пошкодження Об'єкта.
6.4. У разі випадкового пошкодження Об'єкта до передачі його ЗАМОВНИКУ ПІДРЯДНИК зо-
бов'язаний негайно власними силами усунути пошкодження та протягом
строку повідомити про це ЗАМОВНИКА. На вимогу ЗАМОВНИКА ПІДРЯДНИК подас йому для по-
годження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об’єкта. За погод-
женням із ЗАМОВНИКОМ ПІДРЯДНИК може залучати до усунення пошкодження Об’єкта
будівництва третіх осіб.
6 .5 . П ІД Р Я Д Н И К з о б о в ’я з а н и й ук л а ст и д о г о в ір ст р а хув а н н я р и з и к ів в и п а д к о в о го з н и щ е н н я
аб о п о ш к о д ж е н н я О б ’єкт а б уд ів н и ц т ва . С т р ахува н н я ц и х р и з и к ів зд ій с н ю єт ь ся в ід п о в ід н о д о в и -
м о г Ц и в іл ь н о го к о д е к с у У к р а їн и та ін ш и х акт ів за ко н о д а в ст в а та надат и п р о т я г о м
______________
д н ів з дати у к л а д е н н я д о г о в о р у ст р а хув а н н я д о к а з и ц ь о г о , в к л ю ч а ю ч и від о м о ст і п р о ст рахови -
ка , р о з м ір ст р а хо в о ї с у м и , за ст р а хо в а н і р и з и к и .
7.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ (БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА) ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ
7.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і
місцевих правил забудови, державних будівельних норм та інших нормативних документів.
7.2. Забезпечення робіт (будівництва Об'єкта) проектною документацією, її погодження
з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також про-
ведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється
З А М О В Н И К О М /
П ІД Р Я Д Н И К О М .
7.3. Сторона, що забезпечує роботи (будівництво Об’єкта) проектною документацією, зо-
бов’язана протягом установленого Договором строку передати іншій стороні чотири примірни-
ки проектної документації, якщо інше не передбачено Договором. Додаткові примірники проект-
ної документації передаються за домовленістю сторін.
7.4.
У р а з і к о л и
з а б е з п е ч е н н я р о б іт (б у д ів н и ц т в а
О б 'єкт а)
п р о ек т н о ю д о к у м е н т а ц іє ю
зд ій сн ю єт ься З А М О В Н И К О М ,
ПІДРЯДНИК зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити
її комплектність та відповідність установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності про-
ектної документації установленим вимогам ПІДРЯДНИК протягом визначеного Договором стро-
ку повідомляє про це ЗАМОВНИКА.
7.5. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що
захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не
має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.
8.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ
8.1.
Сторона, яка відповідно до Договору забезпечує роботи матеріальними ресурсами,
відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та
проектною документацією.
8.2. Матеріальні ресурси передаються відповідно до графіка їх передачі та у порядку, визначе-
ному Договором підряду. ЗАМОВНИК може змінювати ці умови тільки за згодою ПІДРЯДНИКА.
8.3. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або
пошкодження (псування) з його вини переданих йому ЗАМОВНИКОМ матеріальних ресурсів.
8.4. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт, спри-
чинене недоліками матеріальних ресурсів, переданих ЗАМОВНИКОМ, якщо не доведе, що ці не-
доліки не могли бути ним виявлені під час передачі йому ресурсів.
8 .5 . З А М О В Н И К н а д а є П ІД Р Я Д Н И К У н е о б х ід н і д л я в и к о н а н н я робіт та в и з н а ч е н і Д о г о в о р о м
п о сл у ги (п об ут ові, т ранспорт ні та ін ш і), с к л а д с ь к і та ін ш і п р и м іщ е н н я , д ж е р е л а в о д о - , елект ро-,
газопост ачання т ощ о, п о р я д о к їх н а д а н н я в и зн а ч а ю т ь ся о к р е м и м д о г о в о р о м
/
а б о передбачит и
в ц ь о м у Д о г о в о р і.
9.
ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ
9.1. ПІДРЯДНИК може, якщо інше не встановлено Договором, залучати до виконання робіт
інших осіб (субпідрядників). При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дот-
риманням вимог, визначених законодавством.ПІДРЯДНИК відповідає за результати роботи
субпідрядників і виступає перед ЗАМОВНИКОМ як генеральний підрядник, а перед субпідрядни-
ками - як замовник.
9.2. ПІДРЯДНИК в якості генерального підрядника несе відповідальність перед субпідрядника-
ми за невиконання або неналежне виконання ЗАМОВНИКОМ своіх зобов язань за Договором
підряду, а перед ЗАМОВНИКОМ - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.
9.3. ПІДРЯДНИК в якості генерального підрядника координує виконання робіт субпідрядника-
ми на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними до-
говірних зобов'язань, погоджує із ЗАМОВНИКОМ питання про залучення до виконання робіт
субпідрядників. ЗАМОВНИК може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням
свого рішення.
.
......
9.4. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати квашфікаціини
вимогам (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід
виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для іх виконання, тощо). Для виконання рої
ПІДРЯДНИК
м о ж е / н е м о ж е
залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної
кваліфікації.
10.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
Будівельний майданчик (фроиг робіт) надається ПІДРЯДНИКУ ЗАМОВИ
порядку
__________________ _____
________
_____________________
________
1
ф
р
відповідним актом. Організація виконання робіт повинна відповідати проекте-технолог
і ч н ій
до-
кументації (проект організації будівництва та проект виконання робіт).
10.2. ЗАМОВНИК виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного май-
данчика (фронту робіт) ПІДРЯДНИКОМ
(м о ж е бут и п е р е д б а ч е н а участ ь п ід р я д н и к а у такій п ід г о -
т овці).
10.3. ПІДРЯДНИК забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майдан-
чика (фронту робіт), можливість доступу до нього ЗАМОВНИКА, інших підрядників, субпідряд-
ників, залучених до виконання робіт до прийняття закінчених робіт (Об'єкта будівництва) ЗА-
МОВНИКОМ
(а б о н а ін ш и х в и з н а ч е н и х у м о в а х ).
10.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний інформувати ЗАМОВНИКА_____________________
-
-
______
(зазначит и п ер іо д и ч н іст ь )
про:
- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи
щодо усунення відхилення тощо);
-забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
-залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;
- загрозу виконанню Договору підряду з вини ЗАМОВНИКА.
10.5. ПІДРЯДНИК зобов’язаний протягом
_____________
днів після завершення робіт передати
ЗАМОВНИКУ документи про виконання Договору.
10.6. ПІДРЯДНИК зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завер-
шення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд,
приміщень тощо). Якщо ПІДРЯДНИК не виконає зазначені зобов'язання, ЗАМОВНИК після попе-
редження ПІДРЯДНИКА може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами
або Із залученням третіх осіб. Витрати ЗАМОВНИКА, пов’язані з виконанням зазначених робіт,
компенсуються ПІДРЯДНИКОМ.
11.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ
І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
11.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповіда-
ти державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній до-
кументації.
11.2.3 метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установ-
леним вимогам ЗАМОВНИК здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.
11.3. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт (будівництвом
Об'єкта) ПІДРЯДНИК зобов'язаний на вимогу ЗАМОВНИКА надавати йому необхідні інформацію
та документи.
11.4. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам ЗАМОВНИК
приймає рішення про усунення ПІДРЯДНИКОМ допущених недоліків або про зупинення вико-
нання робіт (будівництва Об’єкта).
11.5. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установле-
ним вимогам, ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.
12.
ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ (БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА)
12.1. Фінансування робіт (будівництва Об'єкта) проводиться за планом, який складається ЗА-
МОВНИКОМ, узгоджується з інвестором та ПІДРЯДНИКОМ
і є н е в ід 'є м н о ю част иною Д о г о в о р у .
План фінансування будівництва складається на підставі титулу будови (Об'єкта), проекту ор-
ганізації будівництва з урахуванням календарних графіків виконання робіт і порядку проведення
розрахунків за виконані роботи. Сторони зобов' язані узгодити план фінансування будівництва.
12.2. План фінансування будівництва складається на весь період будівництва за роками, а на
поточний рік - за місяцями з визначенням джерел та напрямів фінансування (видами витрат).
Щомісячний розподіл коштів для перехідних об’єктів будівництва щороку узгоджується сторо-
нами у наступному порядку
_________________________________________________________________________
.
Відповідно до Договору ЗАМОВНИК має право у визначені строки уточнити план фінансуван-
ня будівництва на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично викона-
них робіт тощо.
12.3
У разі прийняття ЗАМОВНИКОМ рішення про прискорення чи уповільнення темпів вико-
нання робіт одночасно уточнюється план фінансування будівництва з внесенням відповідних
змін у Договір.
13.
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА)
13.1. Приймання-передача закінчених робіт (Об’єкта будівництва) проводиться у порядку,
встановленому нормативними актами
та Д о г о в о р о м .
13.2. Після одержання повідомлення ПІДРЯДНИКА про готовність до передачі закінчених робіт
(Об’єкта будівництва) ЗАМОВНИК зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.
13.3. Передача закінчених робіт (Об’єкта будівництва) ПІДРЯДНИКОМ і приймання їх ЗАМОВ-
НИКОМ оформлюється актом приймання-передачі.
13.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (Об'єкта будівництва)
недоліків, допущених з вини ПІДРЯДНИКА, він у визначений ЗАМОВНИКОМ строк зобов'язаний
усунути їх і повторно повідомити ЗАМОВНИКА про готовність до передачі закінчених робіт
(Об'єкта будівництва). Якщо ПІДРЯДНИК не бажає чи не може усунути такі недоліки, ЗАМОВНИК
може у порядку, передбаченому Договором, попередньо повідомивши ПІДРЯДНИКА, усунути їх
своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків ЗАМОВ-
НИКОМ, компенсуються ПІДРЯДНИКОМ.
13.5. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або
третьою особою, ЗАМОВНИК має право відмовитися від прийняття таких робіт (Об'єкта
будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.
13.6. Право власності на закінчені роботи (Об'єкт будівництва) переходить до ЗАМОВНИКА
з моменту підписання акта приймання-передачі.
13.7. Підписання акта приймання-передачі с підставою для проведення остаточних розра-
хунків між сторонами.
14.
ОСОБЛИВІ УМОВИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
15.
ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
15. Даний Договір підряду укладений у трьох примірниках: по одному для кожної із сторін та
один для інвестора, який фінансує будівництво.
16.
ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
апрель 2006 > ПРИВАТНОЕ СТРО ИТЕЛЬСТВО
предыдущая страница 82 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн следующая страница 84 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст