»»»»»»> >
п р и м е р
д о г
о п о р а
п о д р я д а
ДОГОВІР ПІДРЯДУ (З ГЕН, ПІДРЯДНИКОМ)
м . ________________
___ " ________________ 2 0 0 6 р .
ЗАМОВНИК:
_________________________________
_____
____________________________________
в особі
_____________________
__
_____________________
_
_________________________
_ !
іЦо діє на підставі___________________________________________________________________________________
з одного ооку, і
ПІДРЯДНИК:
____________
__
__________________________________________________________________________
в особі
що діє на підставі
_________________
_
________________________________________________________________ _
з іншого боку,
уклали даний Договір (далі - Договір) про наступне:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПІДРЯДНИК бере на себе зобов'язання здійснити роботи, пов'язані з будівництвом (рекон-
струкцією) _________
___
__________________________________________(найменування об'єкта будівницт-
ва, його місцезнаходження, основні параметри (потужність, площа, об'єм тощо), інші показни-
ки)(далі - Об’єкт).
1.2. Склад та обсяги робіт, які передбачені проектною документацією та підлягають виконан-
ню ПІДРЯДНИКОМ:
___________________________________________________________________________________
1.3. У разі внесення змін до проектної документації Сторони уточнюють Предмет Договору
шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.
2.
СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1. Строки виконання робіт за Договором визначаються календарним графіком виконання
робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт та
який наведено у Додатку 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною.
2.2
Датою початку виконання робіт (будівництва Об’єкта) за Договором
є дата н а д а н н я З А -
М О В Н И К О М П ІД Р Я Д Н И К У б у д ів е л ь н о г о м а й д а н ч и к а / п е р е д а ч а
документації / відкриття фінан-
сування / сплата авансу тощо.
2.3. Датою закінчення робіт (будівництва Об’єкта) є дата прийняття їх ЗАМОВНИКОМ. Ви-
конання робіт (будівництво Об'єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою ЗА-
МОВНИКА.
2.4.
Строки
виконання
робіт (будівництва Об'єкта)
можуть бути змінені з внесенням
відповідних змін у договір підряду в разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
- невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (порушення умов
фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної доку-
ментації, ресурсів тощо);
- внесення змін до проектної документації;
-дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, кили
ці дії зумовлені залежними від ПІДРЯДНИКА обставинами;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (будівництва
Об'єкта).
2.5 Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт (будівництва
Об'єкта), їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.
3.
ДОГОВІРНА ЦІНА
3.1. Вартість робіт, що доручаються ПІДРЯДНИКУ, за даним Договором підряду визначена на
підставі договірної ціни і складає
________________
грн.
Д о г о в ір н а ц іч а є т вердою / п р и б л и з н о ю
.
Якщо договірна ціна приблизна:
3.2. Приблизна ціна Договору може уточнюватись
в м ір у в и к о н а н н я робіт з а ц и м Д о г о в о р о м ,
з д ій с н е н н я витрат П ІД Р Я Д Н И К А н а роб от и з а ц и м Д о г о в о р о м тощо.
3.3. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність значного підвищення приблиз-
ної договірної ціни (більше ніж це визначено Договором), ПІДРЯДНИК зобов'язаний в установ-
лені договором підряду строки повідомити про це ЗАМОВНИКА. Якщо ПІДРЯДНИК не повідомив
у встановленому порядку ЗАМОВНИКА про необхідність пщвищення договірної ціни, він зо-
бов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.
Якщо договірна ціна тверда:
3.2. Тверда договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін. У разі підви-
щення ПІДРЯДНИКОМ твердої договірної ціни, не передбаченого цим Договором, всі пов'язані
з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе ПІДРЯДНИК.
3.3. Уточнення твердої ціни за взаємною згодою Сторін Договору (шляхом укладення
відповідної додаткової угоди до Договору) можливе у наступних випадках:
-
в и н и к н е н н я обст авин н е п е р е б о р н о ї с и л и ;
- в н е с е н н я з м ін д о п р о ек т н о ї д о к у м ен т а ц ії;
- пот реб и в у с у н е н н і н е д о л ік ів робіт , щ о в и н и к л и в н а с л ід о к н е в ід п о в ід н о ст і в ст а н о в л ен и м в и -
м о г а м п р о ек т н о ї д о к у м ен т а ц ії, з а б е з п е ч е н н я я к о ю п о к л а д е н о н а З А М О В Н И К А ;
- у п о в іл ь н е н н я т емпів а б о з у п и н е н н я в и к о н а н н я робіт з а р іш е н н я м З А М О В Н И К А а б о з й о г о в и -
н и , я к щ о ц е в и к л и к а л о д о д а т к о в і витрати П ІД Р Я Д Н И К А ;
- з м ін и за ко н о д а в ст в а з пит ань о п о д а т кува н н я, я к щ о ц е в п л и в а є н а вартість робіт ;
-іст о т н о го зр о ст а н н я ( у р о з м ір і, в и з н а ч е н о м у ст о р о н а м и ) п іс л я у к л а д е н н я Д о г о в о р у ц ін н а р е -
с у р с и , я к і з а б е з п е ч у є П ІД Р Я Д Н И К , а т акож п о с л у г , щ о н ад аю т ься й о м у третіми о с о б а м и ;
- в ін ш и х в и п а д к а х , п е р е д б а ч е н и х Д о г о в о р о м .
4.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1.
ЗАМОВНИК має право:
- відмовитися від прийняття закінчених робіт (Об'єкта) у разі виявлення недоліків, які виклю-
чають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній докумен-
тації та договорі підряду, і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою
особою;
- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА
(субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання
робіт;
- делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення
технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній,
проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту з визначенням у договорі підряду їх повнова-
жень. Делегування ЗАМОВНИКОМ своїх повноважень не звільняє його від відповідальності пе-
ред ПІДРЯДНИКОМ за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, а та-
кож не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконан-
ня робіт;
- вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх вико-
нання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10
відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у Договор.;
- вимагати безоплатного виправлення нодолікіп, що нйиикли внаслідок допущених ПІ/
/
\
МИКОМ порушень, або виправити їх своїми силами, якщо Інше но породі ачено Договором
і
кому разі зби'ки, завдані ЗАМОВНИКУ, шдшкодочуїшься ПІДРЯДНИКОМ, у тому числі за рз/у
нок відповідного зниження договірної ціни;
- оідмовигися від Договору га иимаїаги відшкодування тбишп, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно
^
І
________: .
...........................
_ ..І .
...................
т л . « IV И Г Г П П І Г
П І / П П Я Ч в Н И Й /
0
-
говором, стає неможливим;
- відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва
Об’єкта), оплативши ПІДРЯДНИКУ виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих
такою відмовою:
.
- Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків
за наявності істотних порушень ПІДРЯДНИКОМ умов Договору;
- вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору, якщо
Договором або законом не передбачено інше;
- інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими
актами законодавства.
4.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:
- надати ПІДРЯДНИКУ будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу до-
говірну документацію і ресурси відповідно до Договору;
- передати ПІДРЯДНИКУ завдання на проектування, інші вихідні дані, необхідні для розроб-
лення проектної документації, надати йому допомогу в погодженні проектної документації у разі,
коли розроблення та погодження проектної документації за умовами Договору покладено на
ПІДРЯДНИКА;
- сприяти ПІДРЯДНИКУ в порядку, встановленому Договором, у виконанні робіт;
- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;
- негайно повідомити ПІДРЯДНИКА про виявлені недоліки в роботі;
- оплатити ПІДРЯДНИКУ виконані до консервації Об’єкта роботи та відшкодувати йому
пов’язані з нею витрати;
-
укл а ст и д о г о в ір ст р а хув а н н я р и з и к ів в и п а д к о в о г о з н и щ е н н я а б о п о ш к о д ж е н н я О б'єкт а
будівницт ва (я к щ о ц е н е о б х ід н о );
-
сплатити неустойку, відшкодувати збитки в разі невиконання або неналежного вико-
нання ним зобов’язань за Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору стало-
ся не з його вини;
- виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором підряду, Цивільним
і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.
4.3. ПІДРЯДНИК мас право:
- залучати за згодою ЗАМОВНИКА до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників);
- зупиняти роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за Договором, що
призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт;
- вимагати
від ЗАМОВНИКА підвищення
договірної ціни
у
разі
істотного зростання
__________
після укладення договору підряду цін на ресурси, відповідальність за забезпечення
якими покладено на ПІДРЯДНИКА, а також ц.н на послуги, що надавалися йому третіми особа-
ми, а у разі відмови ЗАМОВНИКА - розірвання договору підряду в установленому порядку (істот-
не зростання має бути визначене в Договорі Сторонами);
- вимагати виплати авансу, якщо така виплата та розмір авансу передбачені Договором;
- відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектної та
кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких пере-
вищує 10 відсотків договірної ціни;
- відмовитися від Договору та вимагати від ЗАМОВНИКА сплати договірної ціни пропорційно
виконаним роботам, а також відшкодування збитків, не покритих цією сумою, у разі неможли-
вості використання ресурсів, наданих ЗАМОВНИКОМ;
- відмовитися від Договору з відшкодуванням збитків у разі, коли використання матеріаль-
них ресурсів, забезпечення якими здійснює ЗАМОВНИК, або додержання його вказівок сто-
совно способу виконання робіт загрожує життю та здоров’ю людей чи призводить до пору-
шення еколоіічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодав-
ством вимог;
- на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору;
-ініціювати внесення змін у Договір;
-інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими
актами законодавства.
4.4.
ПІДРЯДНИК зобов’язаний:
- виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору,
та у ЕСтаноБлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;
- одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт;
- погодити проектну документацію з уповноваженими держагними органами або органами
місцевого самоврядування, якщо це передбачено Договором;
- передати ЗАМОВНИКУ на затвердження в установленому порядку проектну документацію
у визначеній Договором кількості примірників, якщо забезпечення проектною документацією
покладено на ПІДРЯДНИКА;
- подати ЗАМОВНИКУ звіт про використання матеріальних ресурсів та повернути їх залишок
у разі, коли забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами повністю або частково
здійснюється ЗАМОВНИКОМ;
- вживати заходів до збереження майна, переданого ЗАМОВНИКОМ;
-здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів ус-
таткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це ЗАМОВНИ-
КА у визначені Договором строки;
-своєчасно попередити ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу
виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть
викликати таку загрозу;
- забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження Об’єкта
будівництва, якщо інше не встановлено Договором;
- передати ЗАМОВНИКУ у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду,
закінчені роботи (Об’єкт);
- вжити заходів до недопущення передачі без згоди ЗАМОВНИКА проектної документації
(примірників, копій) третім особам;
-забезпечити ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про ви-
конання Договору;
- координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не перед-
бачено Договором (субпідряду);
- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;
- відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані ЗАМОВНИКУ збитки;
- інформувати в установленому порядку ЗАМОВНИКА про хід виконання зобов язань за Дого-
вором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усу-
нення;
ПРИВАТНО Е СТРО ИТЕЛЬСТВО > апрель 2006
предыдущая страница 81 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн следующая страница 83 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст