»
------------ -----------------------------
Ч »
І І
ч
и
п
р
и
и
с
д
е
п
и
в
п
р
и
и
к
ш
ь
і х
р
а
о
о
т
Д О Г О В ІР П ІД Р Я Д У Н А П Р О В Е Д Е Н Н Я П Р О Е К Т Н И Х Р О Б ІТ
м . .
И
»1
2006 р.
(вказато найменування сторони та необхідні дані про мої)
(надалі іменується
Замовник) в о с о б і
________
_________________
*
}
що діє на підставі
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
(вказати: статуту, положення, довіреності)
з одного боку,
т а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується “Підрядник”) в особі_______________
____
що діє на підставі
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
{
вказати: статуту, положення, довіреності)
|^ 1№ м к!п Мі МММ м , ■
і
__________
'
з другого боку, уклали цей Договір підряду на проведення проектних робіт (надалі іменується
“Договір”) про таке.
'
7
1 . З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник замовляє, а Підрядник зо-
бов язується за плату розробити за завданням Замовника та передати останньому наступну про-
ектну документацію:
Дизайн-проект
Інтер'єра
(об'ємно-планувальне
рішення
квартири)
трикімнатної квартири № _ _ у будинку
________
по вул.
_________________
_
м. Києва (загальною пло-
щею 106,4 кв. м., житловою площею 62,4 кв. м.) (надалі іменується "документація”), а Замовник
зобов'язується прийняти та оплатити розроблену Підрядником документацію
1.2. Строк розробки документації Підрядником становить
з моменту набрання чинності цим Договором.
1.3. Строк передання документації Підрядником Замовнику становить
з моменту набрання чинності цим Договором.
1.4. Види і зміст робіт щодо розробки документації Підрядником, вимоги щодо них та строки
виконання основних етапів таких робіт визначаються календарним планом, який внесений до
Завдання та є додатком до цього Договору. Завершення основних етапів виконання робіт щодо
розробки документації оформляється шляхом підписання уповноваженими представниками
сторін договору акту приймання-передачі.
1.5. Замовник зобов'язується надати Підряднику необхідні для виконання робіт щодо розроб-
ки документації вихідні дані, а саме
____________________ _
в строк до____________________.
1.6. Завдання Замовника на виконання робіт щодо розробки документації за цим Договором
готується Підрядником на підставі вихідних даних, наданих Замовником, і стає обов’язковим для
Сторін з моменту його затвердження Замовником. Затвердження дизайн-проекту відбувається
шляхом підписання уповноваженими представниками сторін кожної сторінки наданої Підрядни-
ком документації.
1.7. Підрядник надає Замовнику у належним чином завірених копіях усі необхідні дозволи
(ліцензії), які вимагаються чинним в Україні законодавством для виконання ним своїх обов'язків
за цим Договором.
2 . Ц ІН А Р О Б ІТ І П О Р Я Д О К Р О З Р А Х У Н К ІВ
2.1. Загальна ціна винагороди за створення документації Підрядником включає в себе відшко-
дування витрат Підрядника та плату за виконані ним роботи і становить:
_________________________
2.2. Протягом
банківських днів з моменту набрання чинності цим Договором Замов-
ник перераховує Підряднику аванс у розмірі
________________
шляхом
________________
.
2.3. Повна оплата щодо розробки документації Підрядником здійснюється Замовником протя-
гом
банківських днів після завершення робіт та підписання Сторонами акта здаван-
ня-приймання робіт.
3.
О Б О В 'Я З К И С Т О Р ІН
3.1. Замовник зобов'язаний:
-надати Підряднику необхідні для проектування вихідні дані у встановлений цим Договором
строк та затвердити підготовлене Підрядником завдання не пізніше
______________________________
з
___________________________________________________________________________
_
__________________________:
-сплатити Підрядникові ціну робіт у порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- використовувати документацію виключно з метою проведення ремонту та облаштування
квартири та не передавати її іншим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без зго-
ди Підрядника.
3.2. Підрядник зобов'язаний:
- розробити документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором, додержую-
чись вимог, що містяться у завданні Замовника, та інших вихідних даних, наданих Замовником,
а також спеціальних вказівок останнього та вимог Державних будівельних норм України, що зви-
чайно ставляться до подібної документації;
- передати Замовникові документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- не передавати без згоди Замовника документацію іншим особам:
- самостійно створює документацію та являється автором проектної документації та гарантує
Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на ос-
нові підготовленої за цим Договором документації;
- відповідати за недоліки документації та на вимогу Замовника безоплатно переробити доку-
ментацію;
.
.
-отримати дозвіл на перепланування та переобладнання квартири у всіх відповідних держав-
них органах;
0
Враховуючи те, що проектна документація буде створена Підрядником на замовлення замов-
ника, за створення документації Підрядник отримує винагороду:
-виключні майнові права інтелектуальної власності на цей об'єкт інтелектуальної власності будуть
належать Замовнику з моменту остаточного підписання акту здавання-приймання документації.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
4.1. За
____
календарних днів до закінчення строку передання документації Підрядником за-
мовнику Підрядник подає Замовнику акт здавання-приймання документації та саму докумен-
тацію у двох примірниках шляхом _
____________
АЛ
„ л Плгпсп
4.2. Замовник зобов'язаний прийняти подані Підрядником відповідно до п. 4.1 цьо о Д а в о -
ру документацію та акт і протягом п'яти календарних днів з дня отримання акта здавання-прии-
мання документації підписати його та в строк трьох днів повернути Підряднику один примірн
.
4.3. В разі якщо виконані роботи щодо розробки документації' не відповідають Умовам ц
Договору, Замовник має право протягом
_____________
календарних днів п^ т и мотивоюну
відмову від приймання документації разом з проектом двостороннього акта з переліком до
р -
цювань, які потрібно виконати, та строків їх виконання.
мпиі1ій> Піппмгяимм
4.4. Якщо у встановлені пп. 4.2 та 4.3 цього Договору строки Підрядник не отримує: під
і
а>
Замовником акт здавання-приймання документації або його мотивовану відмову, доку
ц
вважається такою, що прийнята з додержанням усіх У^^?іг°ии£Уппгпппо\/
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надал1
рушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договоро
(
)
5К1 Т'порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
З порушенням умов, визначених ЗМІСТОМ ЦЬОГО Договору.
,
„»„птиня ртяпій
5.2. За порушення Підрядником строків розробки документації
ПТПММ1Н0Г0 в;д за_
відповідних робіт) Підрядник сплачує Замовнику неустойку у розмірі авансу о р
мовника за даним договором.
г «
м ,
6. В И Р ІШ ЕН Н Я С П О Р ІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані Із ним, вирішуються шляхом пе-
реговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судо-
вому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного
в Україні законодавства.
7 . Д ІЯ Д О Г О В О Р У
7.1. Цей Договір вважається укладеним І набирає чинності з моменту його підписання Сторо-
нами та його скріплення печатками Сторін.
7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору
та закінчується після виконання взятих на себе зобов'язань Сторонами.
7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його пору-
шення, яке мало місце під час дії цього Договору.
7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством,
зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється до-
датковою угодою до цього Договору.
7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами
відпрвідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій
угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством,
цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатко-
вою угодою до цього Договору.
7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій
угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлума-
ченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентують-
ся цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосов-
ними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності,
розумності та справедливості.
8.2. На момент укладення цього Договору Підрядник є платником податку на прибуток
8.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, по-
передні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін
з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть
братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
8.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі
реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх
зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
8.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін
до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юри-
дичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх
печатками.
8.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги вик-
лючно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та
скріплені їх печатками.
8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по
одному для кожної із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПІДРЯДНИК
ЗАМОВНИК
ПІДПИСИ СТОРІН
За ПІДРЯДНИКА
За ЗАМОВНИКА
Керівник
/
___________
/
Керівник
______________
/____________
!
м. п.
м. п.
ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
м.
__________________
".
____
"
__________________
2006 р.
( в к а з а т и н а й м е н у в а н н я с т о р о н и т а н е о б х і д н і д а н і п р о н е ї )
( н а д а л і і м е н у є т ь с я " З а м о в н и к " ) в о с о б і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( в к а з а т и п о с а д у , п р і з в и щ е , і м 'я , п о б а т ь к о в і )
щ о д і є н а п і д с т а в і
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( в к а з а т и : с т а т у т у , п о л о ж е н н я , д о в і р е н о с т і )
з одного боку,
та
( в к а з а т и н а й м е н у в а н н я с т о р о н и )
(надалі іменується "Підрядник") в особі
__________________________________________________________,
( в к а з а т и п о с а д у , п р і з в и щ е , і м 'я , п о б а т ь к о в і )
що діє на підставі _ _ _
__________________________________________________________________________
.
( в к а з а т и : с т а т у т у , п о л о ж е н н я , д о в і р е н о с т і )
з другого боку, уклали цей Додаток до Договору підряду на проведення проектних робіт (на-
далі іменується “Договір") про таке.
Завдання до створення проектної документації:
1 . О г л я д к в а р т и р и
Т е р м ін и
2 . С к л а д а н н я о б м ір н о г о к р е с л е н н я
3 . С к л а д а н н я п р о е к т н о г о п л а н у к в а р т и р и
4 . С к л а д а н н я д е к іл ь к о х в а р іа н т ів п е р е п л а н у в а н н я ( п р и б и р а н н я с т ін , щ о н е с н е с у ч и м и ,
а т а к о ж с т в о р е н н я н о в и х с т ін і п е р е г о р о д о к )
5 . Р о з р а х у н о к к о н с т р у к ц і ї т а п о с л ід о в н іс т ь п р о в е д е н н я р е м о н т н и х р о б іт
6 . Д е т а л ь н а р о з ш и ф р о в к а п л а н у в и к о р и с т о в у в а н и х н а р із н и х е т а п а х т е х н о л о г ій п р о в е -
д е н н я б у д ів е л ь н и х р о б іт , в и к о р и с т а н н я м а т е р іа л ів т а в и р о б ів , а т а к о ж в и р іш е н н я п и -
т а н ь , п о в 'я з а н и х з о з д о б л е н н я м п р и м і щ е н ь , р о з м і щ е н н я м д е т а л е й т а п р е д м е т ів , д е к о -
р а т и в н и м о ф о р м л е н н я м , у т о м у ч и с л і: с у п у т н и к о в и м т е л е б а ч е н н я м , к о н д и ц і о н у в а н -
н я м , о х о р о н н о - п о ж е ж н о ю с и г н а л із а ц іє ю
7 . С к л а д а н н я е л е к т р и ч н о ї с х е м и
8 . С к л а д а н н я п л а н у с т е л і п р и м іщ е н ь з о о з р із а м и
9 . Е к с п л ік а ц ія
п ід л о г и
1 0 П о д а н н я д и з а й н - п р о е к т у ( т е к с т о в і т а г р а ф іч н і м а т е р іа л и , о б 'є м н о - п л а н у в а л ь н і ,
а р х іт е к т у р н і, к о н с т р у к т и в н і, т е х н іч н і, т е х н о л о г іч н і р і ш е н н я , а т а к о ж к о ш т о р и с и )
ПІДПИСИ СТОРІН
За ПІДРЯДНИКА
К е р і в н и к
/
/
К е р і в н и к
м . п .
!
4
1
За ЗАМОВНИКА
/
/
м. п.
предыдущая страница 80 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн следующая страница 82 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст