З Б Е Р Е Ж Е Н А
К Р А С А Д Е Р Е В И Н И
Д о
у ч а с т і
з а п р о ш у ю т ь с я
у с і
т і ,
х т о
н е б а й д у ж и й
д о
д е р е в ' я н и х
а р х і т е к т у р н и х ф о р м . Д о с в ід ч е н і
ф а х і в ц і т а
в ір т у о з н і
п о ч а т к ів ц і, ф і з и ч н і
т а
ю р и д и ч н і
о с о б и ,
я к щ о
в и
н е
у я в л я є т е
ж и т т я
б е з
о х а й н о г о
т а
з а т и ш н о г о
п о д в ір 'я
в л а с н о г о
б у д и н к у ,
н е о р д и н а р н о г о
б л а г о у с т р о ю
к в а р т и р и ч и
о с о б л и в о г о ін т е р 'є р у с в о є ї д о м ів к и
-
ц е й
к о н к у р с с а м е д л я
в а с !
Т е н д іт н і
а л ь т а н к и ,
о р и г ін а л ь н і
п е р г о л и ,
р із н о м а н і т н і
н а в іс и ,
е л е м е н т и
е к с т е р 'є р у т а ін т е р 'є р у о с е л і , р о з к іш н і
в е р а н д и т а з о в н іш н і
с х о д и
р у ч н о ї
р о б о т и
-
в с е
ц е , у к у п і з
в а ш о ю
н е с т р и м н о ю ф а н т а з і є ю т а
п р о ф е с ій н о ю
д е р е в о з а х и с н о ю
п р о д у к ц іє ю
P i n o t e x ,
с л у г у в а т и м е
в а м
н а
ш л я х у
д о
г о л о в н о г о п р и з у .
Обов'язкові умови участі:
1 .
У
к о н к у р с і
м о ж у т ь
б р а т и
у ч а с т ь
д е р е в 'я н і
к о н с т р у к ц і ї ,
о б р о б л е н і
д е к о р а т и в н и м и д е р е в о з а х и с н и м и
м а т е р іа л а м и T M « P i n o t e x » .
2 . У с і к о н с т р у к ц ії п о в и н н і м а т и з а в е р ш е н и й
в и г л я д .
3 .
Н а
к о н к у р с
п р и й м а ю т ь с я
ф о т о г р а ф і ї
к о н с т р у к ц і й ,
б а ж а н о
у
е л е к т р о н н о м у в и г л я д і, р о з м ір о м 1 0 x 1 5 с м .
4 .
Ф о т о г р а ф і ї
р о б іт
м а ю т ь
с у п р о в о д ж у в а т и с я
л и с т о м ,
я к и й
м іс т и т и м е
н а с т у п н у ін ф о р м а ц ію :
- Н а з в а к о н с т р у к ц і ї .
- П о в н е П . І . Б . а в т о р а ( а в т о р і в ) / н а з в а к о м п а н ії.
- М іс ц е з н а х о д ж е н н я о б 'є к т у ( к о н с т р у к ц і ї ) .
- Я к и м з а с о б о м T M « P i n o t e x » о б р о б л е н а к о н с т р у к ц ія .
В
ж ю р і
к о н к у р с у
-
г о л о в н і
р е д а к т о р и
а р х і т е к т у р н о - б у д і в е л ь н и х
ж у р н а л ів , п р е д с т а в н и к и к о н ц е р н у A k z o N o b e l т а н е з а л е ж н і е к с п е р т и .
В і д б і р
к р а щ и х
р о б іт
в ід б у в а т и м е т ь с я
у
т р ь о х
н о м ін а ц і я х
« Е к с т е р 'є р » ,
« І н т е р 'є р » т а
« Б л а г о у с т р і й » з а
к р и т е р ія м и
о р и г і н а л ь н о с т і ,
п р а к т и ч н о с т і
т а
м а й с т е р н о с т і
в и к о н а н н я .
Г о л о в н и й
п р и з ,
а
т а к о ж
р і з н о м а н і т н і
з а о х о ч у в а л ь н і п р и з и н а д а ю т ь с я T M « P i n o t e x » ( к о н ц е р н A k z o N o b e l) .
Н а д с и л а ю ч и
м а т е р іа л и
н а
к о н к у р с ,
у ч а с н и к
п е р е д а є
п р а в а
н а
ї х
в и к о р и с т а н н я в п у б л і к а ц і я х к о м п а н ії A k z o N o b e l.
Останній
термін
подачі
робіт
-
15
липня
2006
року.
Роботи
просимо
надсилати
на
адресу
редакції
журналу
Детальні умови участі в конкурсі та положення про роботу жюрі
можна
з'ясувати
за
телефоном:
(044)
537-37-25
(контактна
особа - Лідія Лещенко).
J * m
o t
BV41ictK*
+ *nurt
і
■■
предыдущая страница 6 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн следующая страница 8 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст