» » » » » » > И реклама
З а к а т н а к р ы ш а х
ч е р е п и ч н ы х
И г р а е т с о л н ц е м
,
О г н и н а у л и ц а х с т о л и ч н ы х
В г о р я щ и х б л и к а х от д о ж д я .
. .
З
висоти
п та ш и н о го п о л ь о ту наш і
будинки
зд аю ться
нам такою собі
стр окатою
к о в д р о ю ,
щ о
ніби
п о л а та н а
р із н о к о л ь о р о в и м и
з а п л а та м и .
С ір і,
з ел ен і,
ч о р н і,
ч е р в о н і,
коричневі
д а хи ,
п оц яткован і то н к и м и
ни ткам и
д р о тів й
антен - м окрі
після д о щ у й
блискучі
на с о н ц і,
од н ако во біл осніж ні
в з и м к у й
п оси л ані ть м я н и м
л и с тя м
в о с е н и .
Д а х ,
як з а в е р ш ал ь н и й
ш тр и х б уд ь -я к о го буд и н ку,
е с и м в о л о м
з а хи с т у
й
н а д ій н о с ті,
а та к о ж
од н и м
із
н а й я с к р а в іш и х ел ем ентів а р хіте к ту р и .
І,
м а б уть ,
ніщ о
не з р ів н я є ть ся
з
красою
й
е л е га н тн іс тю
с п р а в ж н іх ч е р е п и ч н и х д а хів .
Ц і
чепурн і
красені
зовсім
нед авно
почали
впл ітати ся
в
наш і
російські
л а н д ш а ф т и , тоді
як у Є в р о п і такі
“х а у с и ”
у ф р а н т у в а т о м у ч е р е п и ч н о м у
панцирі
стоя ть
п о в с ю д н о .
/ / / / / / / /
Ш
І І І Н
І
1
IV
Й
1
,|
в і г і
I!
п
&
Римма Малова
Р
ецепт
приготування
черепиці
напи-
сала сама природа.
Ще в Древньому
Римі змішували вапняк, пісок і воду,
одержуючи дуже стійкий матеріал для
покрівлі, з якого, зокрема, створювалися ку-
пол Пантеону в Римі й романська вежа в До-
вері.
Пройшовши довгий шлях пошуку фор-
ми
й
удосконалювання
технології
виготовлення,
натуральна
черепиця
стала
улюбленою покрівлею для багатьох народів
світу.
Тонкий
художній
смак
багатьох
по-
колінь майстрів створив феномен її немину-
щої привабливості. Гладкая, изящная керами-
ка
или
прочный,
основательный
бетон,
покрытые переливчатым многоцветьем глазу-
ри, придает черепичной крыше неповторимый
классический стиль, который органично впи-
сывается в природный ландшафт, (непонят-
но,
что
именно
придает
стиль
-
керамика,
бетон, или многоцветье)
Н
|
^
В Я А А Э
В Й А А Б
16
П РИ ВАТН О Е С ТР О И ТЕЛ Ь С ТВ О > апрель 2006
предыдущая страница 17 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн следующая страница 19 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст