7
к в і т н я
2 0 0 6 ,
К и ї в
М і ж н а р о д н а
к о н ф е р е н ц і я
Генеральний партнер
P R
E M
I E R
■■consulting
Ексклюзивний
юридичний партнер
P
I P
E
R
R
U
D
N
I C
K
G
R
A
Y
C
A
R
Y
Приймає
Щ
Ш
Р
П Р Е М ’Є Р П А Л А Ц Г О Т Е Л Ь
Ім'я юоорить ла сгбе
-------------- - ★
•к
к
Спонсор
X X I
С Е НІ T II В Y
INVESTMENTS
За сприянням
Д Е Р Ж А В Н А
С Л У Ж Б А Т У Р И З М У
І К У Р О Р Т ІВ
М ін іс т е р с т в о к у л ь т у р и
т о т у р и з м у У к р а їн и
К И Ї В С Ь К А
М І С Ь К А
Д Е Р Ж А В Н А
А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ
А с о ц іа ц ія г о т е л ь н и х
о б 'є д н а н ь т а г о т е л ів
м іс т У к р а їн и
У к р а їн с ь к а Будіоельна А с о и іа и ія
Г о те л ь н и й
б із н е с
У к р а їн и
Інвестиції.
Б уд ів н и ц тв о .
У п р а в л ін н я .
П и т а н н я
к о н ф е р е н ц і ї :
II-
П р а в о в і
а с п е к т и
І. Готельний бізнес: перспективи розвитку
Ш- Стратегія управління готельними
та інвестиційні можливості
комплексами
Серед доповідачів: Міністерство культури і туризму України
Київська міська державна адміністрація
RecreAction Management International Inc
Фірма Дубль W
Great Hotels Organisation
• Jones Lang LaSalle Hotels
Opera Hotel
DLA Piper Ukraine
Ernst & Young
Генеральний
медіа партнер
Головний
аналітичний партнер
Генеральний
телевізійний партнер
ТЕЛЕВІЗІЙНА’
ПРОГРАМА
Інформаційна підтримка
C
o m
m
e r c i a l
Ю Р И Д И Ч Е С К А Я
P
r o p e r t y
П Р А К Т И К А
I
■ | і / * г к
э к о н о м и ч е с к и е «
| Р |_
НЕРУХОМІСТЬ
известия
it
К О М М Е Р Ч Е С К А Я
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
1 С Т А Т У С
P
r o
p e r t y
w w w .
et?
1
1
V
WM
The b e »l K ie v guide
E S A
I V
l K
l
t D
Організатор
P
У
К
Р
А
Ї
Н
А
Р е є с т р а ц і я
з а
т е л е ф о н о м + 3 8 0
4 4
5 3 7
3 7 2 7
а б о
н а
с а й т і w w w .r m s .k i e v .u a
предыдущая страница 100 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн следующая страница 102 Приватное строительство 2006 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст