LD»
10 РОКІВ!
М В І І
У к р а ї н а , К и ї в , Б р о в а р с ь к и й п р - т , 1 5
с т . м е т р о « Л і в о б е р е ж н а »
21-24 лютого 2006
K i e v B u i l d
с п е ц і а л і з о в а н і
в и с т а в к и
build
Б уд ів ел ь н і м а те р іа л и , о б л а д н а н н я т а п о сл уги
■■
landscape & garden
Л а н д ш а ф т н а а р х іте к ту р а т а д и за й н
interiors
О б л а ш т у в а н н я ін те р ’єр ів . О зд о б л ю в а л ь н і м а те р іа л и .
М е б л ю в а н н я , д е к о р у в а н н я . П о л о в е п о к р и ття
S
santechnika
С а н т е х н ік а т а о б л а д н а н н я д о в а н н и х к ім н ат
■І heatvent
С и с т е м и о п а л е н н я , в е н ти л я ц ії,
к о н д и ц ю н ув ан н я т а ш туч н о го о х о л о д ж ен н я п о вітр я
cottage
Ж и тл о в е б уд ів н и ц тв о
■■
windows & doors
В ік н а. Д в ер і
SS
decotex
Д е к о р о в а н и й т е к с т и л ь
SS
ceramica
К е р а м ік а т а о б л а д н а н н я д л я в и р о б н и ц тв а т а о б р о б ки
■■І hard ware
new!
М е та л о п р о к а т В и р о б и з м е т а л у Ін с тр у м е н т
с п іл ь н о з K ie v B u ild
Виставка
«НЕРУХОМІСТЬ 2006»
партнер:
компанія «Добра Новина»
Фестиваль
К ієуВіііісі
■ ■ «Архітектура та Дизайн»
■ ■ Конференція
■ Si Techno+Stone
Натуральний камінь, машини та послуги
Організатори
За підтримки:
PREM ЕВ®
Щ
КД
АРХ
ІТЕКТОР
І*
Інформаційна підтримка
А.С.С ©оавкш
Технічний партнер
zinteco
За участю
І
Офіційний готель
ПРЕМ 'ЄР ЕКСПО , вул. П им оненка, 13-6, Київ, 04050, У країна
тел: +38 044 451 41 60, ф ак с: +38 044 451 41 61, e-m ail: [email protected] pe.com .ua, w w w .p e.co m .u a
предыдущая страница 1 Приватное строительство 2006 01-02 читать онлайн следующая страница 3 Приватное строительство 2006 01-02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст