Д В А Н А Д Ц Я Т А М ІЖ Н А Р О Д Н А В И С Т А В К А Л ІД Е Р ІВ Б У Д ІВ Е Л Ь Н О Т Г А Л У З І
_ _ _
т
ш
ш
ш
я
о д е с с а
2 0 0 6
Ко нкурс “ К р и ш тал е в і схо д и
#
4 0
ЙЁКИЕВ
ЗНИИЭП
Б У Д У Є М О
К о н ф е р ен ц ія "Н о р м уван н я і
п р о ектуван н я суч асн о го ж и тл а
П ар тнер по о р га н іза ц ії
ш ш
Цикл сем ін ар ів “ Н овітні м атер іали
т а вироби у г а л у з і”
ПІД ПАТРОНАТОМ
У к р а їн с ь к о ї с п іл к и
Л |^ м м с і іе » і |іа
і п ід п р и є м ц і«
ЗА ПІДТРИМКИ
М і н і с т е р с т в а б у д і в н и ц т в а , а р к і т а к т у р и п
в ш т л о в а - к о м у н а л ь н о г о г о с п о д а р с т в а У к р а ї
Г Е Н Е Р А Л Ь Н И Й
с п о н с о р
ТЕХНОЛОГІЙ
.КІ
и м и
[
інсталяцій
і
[ОСОБНЯКІ
і
Т і Ш Ш Т і
1 1
І*«1
і.»«. *о
320
п р е с т и ж
тіі
ЙШМ
■ і;
Ч іг
,
1
[
"МІГ 1
предыдущая страница 96 Приватное строительство 2005 12 читать онлайн следующая страница 98 Приватное строительство 2005 12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст