Д И М О Х І Д
М О К Р И Й ?
Р О З В А Л Ю Є Т Ь С Я ?
Н Е М А Є
Т Я Г И
В
В Е Н Т И Л Я Ц ІЙ Н О М У КА Н А ЛІ?
П р и
у с т а н о в ц і
н о в о г о
г а з о в о г о
к о т л а
ч и
к о л о н к и
с п о ж и в а ч
д у ж е
ч а с т о
м а є
с п р а в у
з
н е в д п о в і д н і с т ю г а з о в і д в і д н и х к а н а л і в в и м о г а м с у ч а с н о г о о б л а д н а н н я
А д ж е п р и р о б о т і т а к о г о
о б л а д н а н н я в х о л о д н у п о р у р о к у у т в о р ю є т ь с я п і д в и щ е н а к о н ц е н т р а ц і я в о л о г и , із в і д п р а ц ь о в а н и х
г а з і в о с і д а є к и с л о т н и й
к о н д е н с а т ;
я к и й
р у й н у є ц е м е н т н и й
р о з ч и н ,
б е т о н
і
н а в і т ь н е р ж а в і ю ч у
с т а л ь
В н а с л і д о к к о р о з і'і п о р у ш у є т ь с я г е р м е т и ч н і с т ь к а н а л у , в п р и м і щ е н н я п р о н и к а є ч а д н и й г а з ,
с т і н и і н т е н с и в н о п р о с о ч у ю т ь с я в о л о г о ю .
Щ о б ц ь о г о н е б у л о ,
г а з о в і д в і д н і к а н а л и м а ю т ь б у т и
г е р м е т и ч н и м и н а в с ю д о в ж и н у , с т і й к и м и д о к и с л о т о г о к о н д е н с а т у , м а т и н и з ь к у т е п л о п р о в і д н і с т ь .
Т р а д и ц і й н і м е т о д и з а х и с т у д и м о х о д і в ( п е р е к л а д к а ц е г л я н о г о к а н а л у , в с т а в к а н е р ж а в ію ч о ї т р у б и )
м о ж у т ь ( а л е н е з а в ж д и ) в и р і ш и т и ц і п р о б л е м и л и ш е н а п о р ів н я н о н е в е л и к и й п р о м іж о к ч а с у ( в і д
о д н о г о д о п 'я т и - ш е с т и р о к ів ) . Т е х н о л о г і я Ф У Р А Н Ф Л Е К С д о з в о л я є в і д н о в л ю в а т и г а з о х і д н і к а н а л и
б е з п о р у ш е н н я ц і л і с н о с т і с т і н , б е з з м і н и з о в н і ш н ь о г о в и г л я д у б у д і в л і , з а д е к і л ь к а г о д и н , - і н а 2 5
р о к ів
М а т е р і а л Ф У Р А Н Ф Л Е К С , п р и з н а ч е н и й д л я з а х и с т у д и м о х і д н и х к а н а л і в , я в л я є с о б о ю у к р і п л е н у
с к л о в о л о к н а м и ш т у ч н у с м о л у , я к а т в е р д і є п р и в и с о к і й т е м п е р а т у р і , т а к з в а н и й к о м п о з и т
В ін є
б і л ь ш
к о р о з і є с т і й к и м ,
н іж
н е ір ж а в і ю ч а
с т а л ь .
У
д и м о в и х
г а з а х
т р и в а л и й
ч а с
п е р е н о с и т ь
т е м п е р а т у р у д о 2 0 0 ° С , а н а к о р о т к и й п е р і о д
н а в і т ь з н а ч н о в и щ у т е м п е р а т у р у
Т р у б а
Ф У Р А Н Ф Л Е К С
м о ж е
в и к о р и с т о в у в а т и с я
д л я
в і д н о в л е н н я
б у д ь - я к о г о
і с н у ю ч о г о
д и м о х і д н о г о к а н а л у М я к а т р у б а п о д а є т ь с я у п і д г о т о в л е н и й к а н а л , п і с л я ч о г о в о н а з а к р і п л ю є т ь с я
з н и з у т а з в е р х у д и м о х о д у . Д о н е ї п р и є д н у є т ь с я п а р о в и й г е н е р а т о р
П ід в п л и в о м п а р и т а т и с к у
г н у ч к а т р у б а Ф У Р А Н Ф Л Е К С б е з п о в о р о т н о т в е р д і є , п р и ц ь о м у в о н а о т р и м у є ф о р м у к а н а л у ч и
м о ж е в н ь о м у с т о я т и я к с а м о с т і й н а т р у б а
Технологія ФУРАНФЛЕКС® без додаткових затрат виріш ує проблеми:
■і
а
• з а х и с т , в і д н о в л е н н я , і з о л я ц і я в и т я ж н и х к а н а л і в в с т а р и х б у д і в л я х
• і з о л я ц і я в и т я ж н и х в е н т и л я ц і й н и х к а н а л і в в б а г а т о п о в е р х о в и х б у д и н к а х д л я п і д к л ю ч е н н я
а в т о н о м н о г о о п а л е н н я
• і з о л я ц і я в и т я ж н и х в е н т и л я ц і й н и х к а н а л і в в б а г а т о п о в е р х о в и х б у д и н к а х д л я п і д к л ю ч е н н я
г а з о в и х к о л о н о к ( б о й л е р і в ) д л я н а г р і в у в о д у
• і з о л я ц і я т а з а х и с т і с н у ю ч и х г а з о х і д н и х к а н а л і в в п р и в а т н и х б у д и н к а х і к о т е д ж а х
• з а х и с т в і д к о н д е н с а т у і в о л о г и іс н у ю ч и х г а з о х і д н и х к а н а л і в н а в и р о б н и ц т в і
( в и т я ж н і к а н а л и в х а р ч о в і й , л е г к і й п р о м и с л о в о с т і , а в т о н о м н і к о т е л ь н і ,
в і д в і д х і м і ч н о а г р е с и в н о г о п а р у )
Т
е
х
н
о
л
о
г і я
Ф
У
Р
А
Н
Ф
Л
Е
К
С
®
д
о
з
в
о
л
я
є
р
е
с т
а
в
р
у
в
а
т
и
в
и
т
я
ж
н
і к
а
н
а
л
и
в
б
у
д
і в
л
я
х
і с
т
о
р
и
ч
н
о
ї т
а
а
р
х
і т
е
к
т
у
р
н
о
ї ц
і н
н
о
с
т
і б
е
з у
ш
к
о
д
ж
е
н
н
я
с
т
і н
.
п о в н а із о л я ц ія в и т я ж н о г о к а н а л у
в и к о н а н н я р о б іт з а к іл ь к а г о д и н
м о н т а ж б е з р о з б и р а н н я с т ін
ч и с т и й р о б о ч и й м а й д а н ч и к
в о д о - , п а р о - н е п р о н и к н и й
т е п л о - , х о л о д о - с т ій к и й
б у д ь - я к и й д іа м е т р т а д о в ж и н а
п о м іт н е з б іл ь ш е н н я т я г и
з б іл ь ш е н н я п р о д у к т и в н о с т і к о т л а
г а р а н т ія 2 5 р о к ів
ПОСТАВКА М АТЕРІАЛУ ТА О БЛАДНА ННЯ
ВИ КО Н А Н Н Я РО БІТ „ПІД КЛЮ Ч"
П О В С ІЙ Т Е Р И Т О Р ІЇ У К Р А ЇН И
т е л . ( 0 4 4 ) 5 3 9 - 2 1 - 6 2
е - т а ї ї : f u r a n f 1 e x @ m e g a - p l u s .c o m .u a
h t t p :/ / w w w .m e g a - p l u s .c o m .u a
ьк
,£врсприяэд"(0342) 55-91-66
Харків
„ФБС” (0577)
1
',3-745
Кременчук
„МЕГЛ-птос
(0536) 74-24-61
предыдущая страница 95 Приватное строительство 2005 12 читать онлайн следующая страница 97 Приватное строительство 2005 12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст