МВІІ
»
Л
Україна, Київ, Броварський пр-т, 15
ст. метро «Лівобережна»
2 1 - 2 4
л ю т о г о
2
K i e v B u i l d
спеціалізовані
виставки
!
build
Б у д і в е л ь н і м а т е р іа л и , о б л а д н а н н я т а п о с л у г и
і
interiors
О б л а ш т у в а н н я ін т е р ’є р ів . О з д о б л ю в а л ь н і м а т е р іа л и .
М е б л ю в а н н я , д е к о р у в а н н я
П о л о в е п о к р и т т я
!
santechnika
С а н т е х н і к а т а о б л а д н а н н я д о в а н н и х к ім н а т
1 heatvent
С и с т е м и о п а л е н н я , в е н т и л я ц ії,
к о н д и ц іо н у в а н н я т а ш т у ч н о г о о х о л о д ж е н н я п о в іт р я
cottage
Ж и т л о в е б у д ів н и ц т в о
!
landscape & garden
Л а н д ш а ф т н а а р х іт е к т у р а т а д и з а й н
window s & doors
В ік н а . Д в е р і
decotex
Д е к о р о в а н и й т е к с т и л ь
«
ceramica
К е р а м ік а т а о б л а д н а н н я д л я в и р о б н и ц т в а т а о б р о б к и
I hard
ware
new!
М е т а л о п р о к а т . В и р о б и з м е т а л у Ін с т р у м е н т
спільно з KievBuild
S
5
l
’ Techno+Stone
Натуральний камінь, машини та послуги
: і; ці • нальн*;
і
В*в спілки архітекторів У
і
и
Фестиваль
«Архітектура та Дизайн»
В и с т а в к а
« Н Е Р У Х О М І С Т Ь 2 0 0 6 »
п а р т н е р :
к о м п а н і я « Д о б р а Н о в и н а м
KievBuild
Конференція
Організатори
За підтримки.
r
РВЕМ ER
т
5
1« 1« АгіЯІГТmi
Інф ормаційна підтримка
А.С.С
Технічний партнер:
За участю:
Zinteco
lit
Р Д
Д
Д
З
..
^
О фіційний готепь:
Е>
пани
П Р Е М 'Є Р ЕК С П О . вул . П и м о н е н к а , 13-6, К и їв , 04050, У к р а їн а
т е л : +38 044 451 41 60, ф а к с : +38 044 451 41 61, e-m ail: b u ild @ p e.co m .u a, w w w .p e .c o m .u a
предыдущая страница 99 Приватное строительство 2005 12 читать онлайн следующая страница 101 Приватное строительство 2005 12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст