К О Н К У Р С
“ Р ІЧ Н И Ц Я
Ж У Р Н А Л У
“ П Р И В А Т Н О Е
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О ”
З а в е р ш и в с я к о н к у р с ж у р н а л у “ П р и в а тн о е с т р о и т е л ь с т в о ”
(у м о в и о п у б л ік о в а н і в № 8 (1 2 ) і № 9 ( 1 3 ) ) .
С е р е д т и х , х т о о ф о р м и в п е р е д п л а т у д о к ін ц я 2 0 0 5 р о к у ч е р е з р е д а к ц ію ,
а т а к о ж т и х , х т о п р и с л а в к о п ію к в и т а н ц ії про п е р е д п л а т у н а а д р е с у р е д а к ц ії,
б у л и р о з іг р а н і п р и з и .
Публікуємо список тих, кому пощастило.
Х о ло ди льн и к
BO SCH
від журналу
отримує: Соколова Вікторія Фомінічна,
м. Севастополь.
B O S C H
В и н а хо д ж е н н я для ж иття
предыдущая страница 93 Приватное строительство 2005 11 читать онлайн следующая страница 95 Приватное строительство 2005 11 читать онлайн Домой Выключить/включить текст