г и о н у . Д л я п р о п и л и с п о л ь з у ю т т р у б ы п р я -
м о у г о л ь н о г о с е ч е н и я .
О н и о п и р а ю т с я
н а
в е р т и к а л ь н ы е с т о й к и
и
о б р а з у ю т о с н о в у
к р ы ш и з и м н е г о с а д а . Ш а г с т р о п и л в ы б и р а -
ю т , и с х о д я
и з т а к и х ф а к т о р о в , к а к с н е г о -
в ы е и в е т р о в ы е н а г р у з к и , а т а к ж е с у ч е т о м
и с п о л ь з у е м ы х с в е т о п р о з р а ч н ы х
и з д е л и й
( с т е к л о п а к е т о в и л и п о л и к а р б о н а т н ы х п л и т ) .
П о с к о л ь к у с т а л ь о б л а д а е т в ы с о к о й т е п л о п -
р о в о д н о с т ь ю , д л я с т р о и т е л ь с т в а п р и г о д н ы
т о л ь к о т е п л о и з о л и р о в а н н ы е п р о ф и л и . Н а г -
р е в ш и е с я н а с о л н ц е с т а л ь н ы е к о н с т р у к ц и и
о т д а ю т т е п л о и м о г у т с у щ е с т в е н н о в л и я т ь н а
в н у т р е н н ю ю т е м п е р а т у р у з и м н е г о с а д а .
А л ю м и н и й - м а т е р и а л , н а и б о л е е ч а с т о
и с п о л ь з у е м ы й
д л я
с т р о и т е л ь с т в а з и м н и х
с а д о в . О н н е р ж а в е е т . П р а в д а , в р е з у л ь т а -
т е о к и с л е н и я о б р а з у е т е с т е с т в е н н у ю п л е н -
к у . к о т о р а я с о в р е м е н е м п о к р ы в а е т с я п я т -
н а м и . П о э т о м у с п е ц и а л и с т ы р е к о м е н д у ю т
п р и м е н я т ь а л ю м и н и е в ы й
а н о д и р о в а н н ы й
п р о ф и л ь , у с и л е н н ы й с т а л о н ы м с т е р ж н е м .
С е г о д н я м о ж н о в ы б и р а т ь м е ж д у б е л ы м , с е -
р ы м
и
к о р и ч н е в ы м
п р о ф и л е м ,
п о к р ы т ы м
п о л и э ф и р н ы м
п о р о ш к о м .
А л ю м и н и й
в ы -
д е р ж и в а е т т е м п е р а т у р н ы е н а г р у з к и , н е д е -
ф о р м и р у е т с я
п р и
п е р е п а д е т е м п е р а т у р ы .
Т а к о м у п о к р ы т и ю н е с т р а ш е н н и д о ж д ь , н и
с н е г .
К а р к а с , с м о н т и р о в а н н ы й
и з к а ч е с т -
в е н н о г о а л ю м и н и е в о г о
п р о ф и л я , с л у ж и т
б е з к а п и т а л ь н о г о р е м о н т а д о с т а л е т . А л ю -
м и н и е в ы е п р о ф и л и ч а с т о п р е д л а г а ю т с т е п -
л о и з о л я ц и о н н о й
п р о к л а д к о й .
Ч а с т ь
п р о -
ф и л я ,
н а х о д я щ а я с я
в н у т р и
п о м е щ е н и я ,
в о с п р и н и м а е т е г о т е м п е р а т у р у и с о х р а н я -
е т е е
п р и
н и з к о й
в н е ш н е й т е м п е р а т у р е .
Д л я
с о з д а н и я
т е р м о б а р ь е р а
в
т а к и х
к о н с т р у к ц и я х
и с п о л ь з у ю т с в о е о б р а з н ы й
" п и р о г " ( с н а р у ж и а л ю м и н и й , в н у т р и п о л и -
у р е т а н ) , б л а г о д а р я к о т о р о м у з н а ч и т е л ь н о
с н и ж а ю т с я т е п л о п о т е р и .
Д л я к о н с т р у к ц и й
з и м н е г о с а д а , в ы п о л -
н е н н ы х и з п л а с т и к о в о г о п р о ф и л я ( в н а ш и х
к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и я х о н м е н е е п р е д п о ч -
т и т е л е н ) , н у ж н о и с п о л ь з о в а т ь к о м п е н с а т о р ы
т е м п е р а т у р н ы х р а с ш и р е н и й , п р о д л е в а ю щ и е
с р о к с л у ж б ы и з д е л и й ( п р о ф и л ь д о л ж е н б ы т ь
у с и л е н с т а л ь н ы м и с т е р ж н я м и ) . С т ы к и с т е к -
л о п а к е т а и п р о ф и л я н у ж н о з а к р ы в а т ь а л ю -
м и н и е в ы м и н а к л а д к а м и . З т о п р е д о х р а н я е т и х
о т в о з д е й с т в и я с о л н е ч н ы к л у ч е й . К о м п а н и и -
п р о и з в о д и т е л и д а ю т 5 0 - л е т н ю ю г а р а н т и ю
н а п л а с т и к о в ы й п р о ф и л ь .
Е с л и
в ы
р е ш и л и
и с п о л ь з о в а т ь ю т о в ы е
к о н с т р у к ц и и , т щ а т е л ь н о и з у ч и т е п р е д л о ж е -
н и я ф и р м - п р о и з в о д и т е л е й .
В о з м о ж н о с т и
к о н с т р у к ц и й и у р о в е н ь о б о р у д о в а н и я м о г у т
б ы т ь с а м ы м и р а з н ы м и . О с о б е н н о п р и с т а л ь -
н о е в н и м а н и е с л е д у е т о б р а т и т ь н а м а т е р и -
а л ы н е с у ш и х к о н с т р у к ц и й и о с т е к л е н и я , у з -
л о в ы е э л е м е н т ы , а т а к ж е в а р и а н т ы о т д е л к и
и о с н а щ е н и я ( д в е р и , о к н а , в е н т и л я ц и ю , р е -
г у л и р о в а н и е к л и м а т а ) . В к а т а л о г а х о б ы ч н о
п р и в е д е н ы п о п е р е ч н ы е с е ч е н и я п р о ф и л е й .
О н и и м е ю т с л о ж н у ю ф о р м у , б л а г о д а р я к о -
т о р о й п р о ф и л и , п л о т н о с о е д и н я я с ь д р у г с
д р у г о м ,
о б р а з у ю т
п р о ч н у ю
и
н а д е ж н у ю
к о н с т р у к ц и ю . В с л у ч а е п р и о б р е т е н и я г о т о -
в ы х к с б о р к е э л е м е н т о в в с е т р е б о в а н и я п о
с т а т и к е у ж е с о б л ю д е н ы . Е с л и ж е в ы п р и б е -
г а е т е к с а м о д е л ь н ы м э л е м е н т а м , п е р е д с т р о -
и т е л ь с т в о м п р о к о н с у л ь т и р у й т е с ь с о с п е ц и -
а л и с т о м .
Ц е л ы й р я д к о м п а н и й п р е д л а г а ю т г о т о в ы е
п л а н и р о в о ч н ы е р е ш е н и я з и м н и х с а д о в , д е -
м о н с т р и р у я и х в с в о и х к а т а л о г а х . Е с л и в а ш и
п о ж е л а н и я н о с я т и н д и в и д у а л ь н ы й х а р а к т е р ,
и з г о т о в ы х к о н с т р у к ц и й в а м м о г у т п р е д л о ж и т ь
с о о р у д и т ь т о , ч т о в ы п о ж е л а е т е . Н а с б о р к у н е -
б о л ь ш о г о з и м н е г о с а д а и з г о т о в ы х э л е м е н т о в
т р е б у е т с я в с е г о д в а д н я .
С т о и м о с т ь з и м н е г о с а д а в о м н о г о м з а в и с и т
о т м а т е р и а л а , и с п о л ь з у е м о г о д л я и з г о т о в л е -
н и я п р о ф и л е й и о п о р .
Светопрозрачные конструкции
С в е т о п р о з р а ч н ы е к о н с т р у к ц и и к р е п я т с я к
в е р т и к а л ь н ы м
с т о й к а м ,
о б р а з у я
с т е н ы
а
ТМ
В А Ш
С
С А Д
Растения всего мира
• Широкий вибір великомірних
рослин для зимових садів
• Унікальні штамбові рослини
В асортименті
.
м . К и ї в . в у л . Т и р а с п о л ь с ь к а , 4 3 ,
т е л . : ( 0 4 4 ) 4 4 2 - 4 5 8 4 , 5 6 1 - 5 9 4 7
м . О д е с а , Ф р а н ц у з ь к и й б у л . , 8 5 ,
т е л . : ( 0 4 8 2 ) 3 4 6 - 7 8 і
w w w . v a s h . s r i d с о р т : * а
Продаж рослин оптом і в роздріб
©
Щотижневі поставки з Європи
Озеленення будинків, квартир, офісів
Консультації спеціалістів
и
ноябрь 2005 > ПРИВАТНОЕ СІ РОИТЕЛЬСІ ВО
І О
предыдущая страница 40 Приватное строительство 2005 11 читать онлайн следующая страница 42 Приватное строительство 2005 11 читать онлайн Домой Выключить/включить текст