п а н и и А Е К Е С О в У к р а и н е , с р е д и п р о ч и х н о -
в ы х р а з р а б о т о к п р е д ; а г а е т п р и т о ч ю е у с т -
р о й с т в о
Е Н Т .
П р и б о р л е г к о м о н т и р у е т с я
в с т е н у л ю б о й т о л щ и н ы и и м е е т с п е ц и а л ь -
н у ю р е ш е т к у о т н а с е к о м ы х . О н н о р м а л и з у -
е т
у р о в е н ь
в л а ж н о с т и
в
п о м е щ е н и я х ,
п р е д о т в р а щ а е т п о я в л е н и е к о н д е н с а т а ч а
с т е к л а х и п л е с е н и н а с т е н а х . Д о с т у п с в е -
ж е г о в о з д у х а о б е с п е ч и в а е т с я п р и з а к р ы -
т ы х о к н а х , б е з ш у м а , п ь . л и и с к в о з н я к о в .
П р и т а к о м с п о с о б е в е н т и л и р о в а н и я у м е н ь -
ш а ю т с я
п о т е р и т е п л а
и , с о о т в е т с т в е н * - о ,
з а т р а т ы н а о т о п л е н и е . С т о и т н о в и н к а о к о -
л о 4 0 0 г р н .
Без ЕНТ как без воздуха
П
о в с е м е с т н о е
и с п о л ь з о в а н и е
о к о н
с о с т е к л о п а к е т о м
н е и з -
б е ж н о н а р у ш а е т к л а с с и ч е с к у ю с и с -
т е м у в е н т и л я ц и и , р а с с ч и т а н н у ю н а
п р и т о к с в е ж е г о в о з д у х а ч е р е з щ е -
л и в о б ы ч н ы х о к н а х . К о н д и ц и о н е -
р ы ж е о х л а ж д а ю т и л и н а г р е в а ю т
н е
п о с т у п а ю щ и й
и з в н е
с в е ж и й
в о з д у х , а н а х о д я щ и й с я в к о м н а т е .
О О О " Э С К О - Ц е н т р " , о ф и ц и а л ь н ы й
д и с т р и б ь ю т о р ф р а н ц у з с к о й к о м -
о
и
<
£
О
с
о
о
X
LU
<
о
О
э
о .
Преображение бетона
Б
е т о н п е р е с т а л б ы т ь с е р ы м и н е п р и в л е к а т е л ь -
н ы м м а т е р и а л о м , к о т о р ы й и с п о л ь з у е т с я и с к -
л ю ч и т е л ь н о в с и л у т е х н и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к .
Т П Ф " Б у д м а т е р і а л и Л Т Д " п р е д л а г а е т с и с т е м у
В е 1 о 1 _ А 5 ™ , с п о м о щ ь ю к о т о р о й о б ы ч н ы й б е т о н
п р е в р а щ а е т с я в м а т е р и а л , и с п о л ь з у е м ы й в с т р о -
и т е л ь с т в е н а р а в н е с н а т у р а л ь н ы м к а м н е м и ц в е т -
н ы м и м е т а л л а м и .
С и с т е м а п р е д п о л а г а е т к о м п л е к с т е х н о л о -
г и ч е с к и х о п е р а ц и й и н а б о р с п е ц и а л ы - ы х м а -
т е р и а л о в . С н а ч а л а у к л а д ы в а ю т и з г о т о в л е н н ы й
п о с п е ц и а л ь н о й р е ц е п т у р е б е т о н . З а т е м п р о -
и з в о д я т о к р а ш и в а н и е и у к р е п л е н и е п о в е р х -
н о с т и ц в е т н ы м у п л о т н и т е л е м [ М о 1_А $™ -1, п о с -
л е
ч е г о
е е
о б р а б а т ы в а ю т
к о м п о н е н т о м
В е 1 : о и \ Б ™ - И .
Д л я д е к о р а т и в н ы х п о к р ы т и й в п о с л е д с т в и и
д е л а ю т о т т и с к . В з а в е р ш е н и е н а н о с я т з а щ и т -
н о е а к р и л о в о е п о к р ь -
т и е В е С о 1 _ А 5 ™ -Ш .
У т а к о й п о в е р х н о с -
т и н е т о л ь к о п р и в л е к а -
т е л ь н ь й в и д , н о и в ы с о -
к и е и з н о с о у с т о й ч и в о с т ь
и
м о р о з о с т о й к о с т ь ,
а т а к ж е п р о т и в о у д а р н а я
п р о ч н о с т ь . О н а н е п р о -
н и ц а е м а д л я в л а
1
и , н е ф -
т е п р о д у к т о в , а г р е с -
с и в н ы х
с р е д
и
у с т о й ч и в а к у л ь т р а -
ф и о л е т у . Н а н е й н е
с к а п л и в а е т с я
г -ь .л ь .
Б а з о в а я п а л и т р а н а с -
ч и т ы в а в
б о л е е
4 0
ц в е т о в .
Тонировка паркета на любой вкус
П
р е о б р а ж е н и е и н т е р ь е р а в б о л ь ш и н -
с т в е с л у ч а е в н е в о з м о ж н о б е з и з м е н е -
н и я о т т е н к а п о л а . Н о в а я с и с т е м а P a r q u e t
D E C O R о т B O N A ( Ш в е ц и я ) , п р е д л а г а е м а я
Ч П " С И А " , с о з д а н а д л я т о н и р о в к и п а р к е т а .
О н а п р е д н а з н а ч е н а д л я о к р а с к и н о в ы х н е -
п о к р ы т ы х и с т а р ы х ш ; и ф о в а н ч ы х п о в е р х -
н о с т е й и м о ж е т и с п о л ь з о в а - ь с я к а к с д и с -
п е р с и о н н ы м и л а к а м и " Б е н а " ( " Т р а ф и к " ,
" Ф л о у " и л и " М е г а " ) , т а н и с с и с т е м а м и м а с -
л о - в о с к . В о з м о ж н а т о н и р о в к а в т а к и е и в е -
т а : в е н г е , м а х а г о н , н е й т р а л ь н ы й , э б о ч и ,
т и к , б е л ы й , п а д у н , а к а ц и я . П р и п р и м е н е -
н и и с и с т е м ы м и н и м а л е н р и с к п о я в л е н и я
н а п л ы в о в ,
а
т о н
п р а к т и ч е с к и
н е
в ы ц в е т а е т . М и н и -
м а л ь н о е в р е м я в ы -
с ы х а н и я с о с т а в л я -
е т
2 4
ч а с а
п р и
т е м п е р а т у р е 2 0 ° С
и
о т н о с и т е л ь н о й
в л а ж н о с т и
6 С ° V
Р а с х о д :
1
л
н а
4 0 м г .
С т о и м о с т ь
1 л - 2 2 4 г р н .
август 200Î. >
ПРИВАТНОЕ СТРОИТЩС TBC
ПРЕДОСТАВЛЕНО ЧП СИА
ВОНА
предыдущая страница 8 Приватное строительство 2005 08 читать онлайн следующая страница 10 Приватное строительство 2005 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст