B A U T E C H N I K
C
R
6
5
*
- f
Г і д р о із о л я ц ій н а с у л л іи і
Г и д р о и з о л я ц и о н н а я с л л е с ь
П о л Ім е р ц е л \е н іт а с у м іш д л я
у л а ш т у в а н н я К ц р а ж л я ц П
Ь у д ів е л ь ш х к о н с т р у к ц ій
ію л и м е р ц е м е н т н а я с м е с ь д л я
у ст р о й ст в а ги д р о и зо л я ц и и
ст р о и т ел ь н ы х к о н с т р у к ц и и
Я к
у к о м а н д і .
. .
п р а ц ю є
с и с т е м а
м а т е р і а л і в
C e r e s it д л я
г і д р о і з о л я ц і ї
К о м а н д а - ц е с и с т е м а р о б о т и !
К о ж н и й
о к р е м и й
п р о д у к т
-
ц е
с п е -
ц іа л іс т ,
ч е м п і о н
у
с в о ї й
г а л у з і .
А л е
т іл ь к и т о д і , к о л и р і з н і с п е ц і а л і с т и п р а -
ц ю ю т ь р а з о м ,
д о п о в н ю ю ч и о д и н
о д -
н о г о ,
в о н и
с т а ю т ь
к о м а н д о ю
п е р е -
м о ж ц ів .
В и к о р и с т о в у й т е
с и с т е м у
г і д р о і з о л я ц і ї
C e r e s i t
-
і
В и
б у д е т е
п е р е м о ж ц е м !
Ви
надійно захистите
від вологи підвал, басейн
(у тому числі й для дітей), р езервуар
з питною
водою за допом огою системи Ceresit C R 65 і 6 6 ,
завдяки
їхній
дуже
високій
адгезії,
п а р о п р о -
никності, екологічній
чистоті, що під-
тверджена
гігієнічним
сертиф ікатом.
_____________
Е 5 Н Ї Ї І
П Ж Л
CR 66
Хенкель Баутехнік (Україна),
м. Київ, вул. Освіти, 4;
тел.: (044) 490-51-20,
490-51-21;
факс: (044) 245-32-13;
w w w . h e n k e l . u a
L«? j И -! 11
Henkel
предыдущая страница 74 Приватное строительство 2005 06 читать онлайн следующая страница 76 Приватное строительство 2005 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст