« Ч » І « »
Ш И І Ш Ш Ш |Ш І|Ш Н Ш І|Ш Ш Ш Ш « Ш Л І|ІШ ІІІІ1 ІІІІ ІШ ІШ ІІ'ІШ ІІІІ ІІШ Ш І Ш ІІШ ІІІШ іШ ш іШ ш іІІІІ'ІН П І
—Д
Д»
_ 4І
їд і
*1
' у
1
8
' »1
1
І о 1
1 1 1
112 1
1ІЗ 1
ЇМ ‘
її
«*«■
- »
• —
:
___1
- ■
ім ін іи
семь раз отм ерь.
..
‘■Ч і і і і Ь
і л І і і П » і « і » м і
! ;
.
.
,
• *
і і
*•
»п »« і
1
; і . ?
<
М і
>1
»ТП
\
загрунтуй
П
(2
М
І і
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
"!іі> ІІМІІСІІІ
‘ 7
С .
Іи,-Ь*-шиУ
ш іі
Ь
щізд
М ^
м
....
-
.
І
І
І
І
______________________
19
20
22
23
24
25
26
£ Г
5?'
29
З
^
£
П ш і : 11 ІІііііл 8
и і І Ш іі і і
а
“?!р ~
|У і7 ~ ~ | ^ ! З П'МЧГ>я }Г Й<І!^>1міП»П<|Т1Тті11^П*М'ф~ГіГ>^1Ч4;ГпТіТ»ИІ11ПНПМ?ГИ|МГі;П«і|1»»||ИП|І1»11ІІ|11і!і7і11П1І11111МЦГ?!НШГПП1І111ІІ»>ГГП1|НІ1И1МІН>Г »НПГГГІРП ІмТГПІП?1
і|!№ лі
?
• "
и
г
і
у
V
4
?
^
^
°
^
* • і
* в и
І
І і М
6
8
£
їі іШ ш М ш ш іш п ш ш і и г і и & ^ и і і ї н ;ш л :Ш ш і І і і И Т і и і г ш і 1 і і ;:і і ш І і т :,1 і О і ш и ::і І й ! т т ^
\ і.ч ч ч * ш ї
>
1 П П Т С Г
е<
:
зг
І
сш разів відміряй.
..
о і
іІи
і | і ; :
сімь разів відміряй.
5
-8
>і!і!
»'1
*»и !;!
£ Ш * - 4 И к и п я іім іїш и м ■
* + * * . '< * > ; ■
С 6 М
6
8
І
9
5<о>*
Е
Щ
Ш п ш
І
• 8
19
2 0
21
22
23
24
25
26
27
28
1
- й1г!и|^:-1т1Пі
семь
раз отмерь.
..
_ШІ1 Шіііі
предыдущая страница 99 Приватное строительство 2005 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст