ш
■ ■ ■ ■ 1
Ъ ш ш и ш Щ
Довговічність будинку залежить від багать-
ох факторів, недарма будівельники говоряіь:
Коли будуєте будинок, не заощаджуйте на
фундаменті та покрівлі!" Як не помилитися
у виборі покрівельного матеріалу при сучасно-
му розмаїтті будівельних матеріалів? Основні
вимоги,
які
висуваються
до
надійного
покрівельного покриття, це:
д о б і
овічність;
висока якість;
екологічність матеріалу;
невимогливість до додаткового догляду та
ремонту;
естетичний зовнішній вигляд.
Сьогодні цім вимогам повністю відповідає
черепиця. Перевірена віками покрівля з нату-
ральної черепиці стане не лльки надійним за-
хистом від негоди, а й надасть Вашому будин-
ку особливий шарм елегантності, підкреслить
індивідуальність хазяїна.
В Україні натуральну черепицю європейсь-
кої
якості
імпортує
компанія
"Лафарж
Покрівельні Системи", яка входить до складу
міжнародного концерну Lafarge BRAAS Roofing.
Поодукція компанії являє собою ряд керамічної
та цементно-піщаної черепиці. Багатство коль-
орів та відтінків, можливість застосування на
покрівлі різної конструкції та складності, а та-
кож розмаїття моделей та цін дозволить чере-
пиці BRAAS зайняти особливу нишу на українсь-
кому ринку покрівельних матеріалів.
Класичні моделі цементно-піщаної чере-
пиці ВВААБ ("Франкфуртська", "Харцер"і "Та-
унус") використовуються в будуванні споруд
різних архітектурних стилів. Доступні за ціною
широкому колу українських споживачів, ці мо-
делі відрізняються красотою та практичністю.
Цементно-піщана черепиця ВВААБ принесе
у
Ваш
дім
особливу
атмосферу
і
стане
оригінальним стильовим рішенням.
Сьогодні 70 % черепичних покрівель Євро-
пи виконані саме з цементно-піщаної чере-
пиці, так це і зрозуміло. Адже ціна на неї в 2,
а то і в 3 рази нижче, ніж на керамічну, при ць-
ому тільки професіонал зможе, дивлячись на
покрівлю, визначити, з якої черепиці вона ви-
конана. Хочеться зазначити, що цементно-
піщані моделі простіші в монтажі, при цьому
зберігають всі позитивні якості натурального
продукту.
На думку професійних покрівельників,такі
якості натуральної черепиці, як:
т р и в а л и й
т е р м ін
с л у ж б и
( б іл ь ш е
1 0 0
р о к і в ) ;
е к о -
л о г і ч н іс т ь ;
к р а с а
ч е р е п и ч н о ї
п о к р і в л і ;
с т ій к іс т ь д о н е с п р и я т л и в и х в п л и в ів у с у в о р о -
м у к л ім а т і - р о б л я т ь
ч е р е п и ц ю
В / ? А А 5
н е -
з а м ін н и м м а т е р іа л о м д л я п о к р ів л і.
Кращий
вибір
для
Вашої
покрівлі
-
це
королева
покрівлі, натуральна черепиця!
Для створення повноцінних умов придбан-
ня нашої черепиці компанія
пропонує сьо-
годні:
розрахунок оптимальної ціни замовлення
в залежності від фінансових можливостей
кліємів;
наявність регіональних складів;
доставку Вашого замовлення до зручного
вам місця;
роботи з монтажу покрівельного покриття
атестованими спеціалістами.
М и п р о п о н у є м о н е ч е р е п и ц ю !
М и п р о п о н у є м о г о т о в у п о к р і в л ю ,
я к а з а х и с т и т ь В а с в ід н а п а с т е й т а к а п р и з ів
п р и р о д и .
В и - н а й к р а щ і , а т о м у к р а щ е д л я В а с !
С И С Т Е М И
ТО В “ Лафарж Покрівельні Системи” ,
вул. Васильківська. 14. оф. 524г 03040, Київ
Тел
(044)494 2451,494-2452,
oflice® lafarge-roofing.com.ua
www.lafarge-roofing.com.ua
Склади:
Київ (044) 451-8468. 451-8469:
Сімферополь (0652) 52-7769,
Львів (032) 294-8772,
Одеса (067) 674-6225
І
^
РЕКЛАМА
предыдущая страница 24 Приватное строительство 2005 04 читать онлайн следующая страница 26 Приватное строительство 2005 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст