Н
а сего д н ш н и й день благода-
ря открытости границ, интегра-
ции, св о б о д н о м у д о с ту п у
к информации, современный
-тел О0ЄК может не ТОЛЬКО ознакомить-
ся : тем, что есть диковинного в мире,
но и применить многое из зтого на практике. Если вь затрудняетесь с выбором ме-
гта под строительство дома, то для аас может оназапься весьма интересным зна-
комство с принципами, которыми руководствуются гри выбоэе участка сторонни-
ки древнего китайского учения фэн-ш уй. В литературе по фэн-шуй описана масса
примеров, свидетельствующих о том, что жизн^ в гармонии с энергиями окружа-
ющего жизненного пространства благотворно влияет на здоровье, карьеру и ма-
териальный достаток. При желании можно не только жить в гармонии с природод
но и повсеместно использовать ее богатства: натуральный камень (для эн ур ен -
ней и наружной отделки дома) или камыш (для устройства крыши), Да, именно ка-
мыш сегодня довольно часто можно увидеть на крышах польских, голландских
и немецких загородных домов. Возвращение к древним гриеыаи изготовления
покрытий из п эи родных чате риалов обусловлено стремлением к созданию а плас-
тически чистого жилья, а также здорового микроклимата в доме, Поэтому камыш
можно использовать не только в качестве кровельного покрытия, но и для утепле-
ния наружных стен (по показателям теплопроводности две камышовые плитытол-
щиной б см соответствую т кирпичной кладке в два с половиной кирпича).
Несмотря на то, что не улице все еще п с я т 'еплы е дни, на календаре - уже
осень,
л
значит, пора го за б о п гь ся о том, чтебы с наступлением холодов в дсме
было тепло. Пс данным исследований,основные потери тепла (сколи ?0-Й0%) про-
исходят через окна и стены . Б настоящее время для утеллениг внешних стен до-
на сущ ествует несколько систем теплоизоляции. При их использовании затраты
на отопление загородного дона можно сократить в дна раза. Утеплить наружные
стены довольно проблематично для жильцов многоквартирного дома, а вот заме-
нить окно - вполне реально, тем бопее это наиболее простой и доступный способ
изолировать квартиру не только отхолсда, но также от шума и пыли. Чтобь все
Дорогие читатели!
.■
стери?л ~ПРНШ?Ш!Е СТРОИТЕЛЬСТВО'' шшкгсяс звгрїл:і да*і*
шсгяПрт- ?С&1,
Рздкциі
ГПЛЯН
'Ь А рСДйіГО |і
Нлнетшпин КИЛВСННШ
МИ.ГШВ-тСГй РЦЧЗкгорп
Вячси-пп КІШЧ7К
ИДБКПЮ
МарияГОПНБДРДОЗЛ
члдцинй годназр-
Кірни ШЕ№КП
-їютРігтіТі
Ж киї ШУМАХЕР
ЙЕгТари ЫЙЛК^ИННЫ! Ияторгатв
Серпа дЕнисгеич
Елегія ЁШЕШП
Бччїсп» ККШУК
1-липаз КйПЕРНН
Епвнв ЛЕНСКАЯ
ДигТДНЙ МЕРКУЛОВ
Тленна ІІА1АРША
Длрігян СВНРИД»
СВЕТЛанЕ ІІ.АХМ4ТПВЛ
Шрнп ШЬНЧШКВ
ДМ&№
\>
Аерйіій:
ГШП"*^ Л
.н:нгі4н;'
Влмднилр КИОПЁНВО
6€р[Пкг' Др «й£: Н й У 'Ы 1!.
Маїсмп ШАКйТнКГР
Огдйл о&іга:
Ррівдвадиталь отдай більші:
ДяеіНіндрІІИПІППВ
Отдіп ракпаыы.
наніпм'пс о ш а реслоты
Гоар МАРТАМ
ЫЕкедвуфы ПС>
ілмдіаик.
Даімі ЬДРЕіІНСІСйЗ
Анна ІЮЬМЕМКО
Дндртн Р.1АТАТ
Дпрпнїсн в «агмцяо ,ы Гі ■
г?, • К*йе 01
Удаинц
Эисгерткин РОвіТ
дррвкгго ОСО ■УНЙГІРОМ’ , Рі^імйі
ГййдакЗЁвнмвА П|Ншпн №рзк№У
Пгф АМЗИАН
юрист директор ЧГ “ПИТАН’
Евгений ДЯТЛОВ
директор пп іащйгшнгі; н донздк
ОСО ПГ РУБОДНОКИЙ ПАР.<Г
Евгени* ПГЇУБІЇЕСМН
зал рнрекгорл пп тіхиодсіНИ
МЦШЯАІ ДШ -к ь а у ь РЛАРКЕТШГ
Д и н ір т Г УПИН
ді^й«ііфд!пзрггвіРПіі
Яз-СГЗуМвНГы
я
Іійякідгччішігтн
АСОГ’А Ш ІЕС Г
Вйпк>
:іі2н фЖіІІіЕГЖІ
т а м Пр»ЗД£Тй&и■
Єг іг ііш б Укгание
■дп парок: к т Н.
Мт =іі^ ЗАБУ/ЮНСАНИ
фШТОігор. гпейным иікинаїніл
•иі ‘КИгаПРОЕКГ і№парос
чда НСАУ
Матім зстьковн1
-
там Рпедгпишалшча
‘АГ.пГі? Запад
я
Юг СИГ гі.Ф-м ч
(Шалам* ЛНВИНСКЧЙ
днпенгар представте пустів
в бранні І (Ем2 К(1ГІі;Р'
Рамам МТСіЛЕЦ
ЙинаЛИСТПа ОДОиЛ><ВД.
КСШИрн “ФИЛИПС ІГЕКТРОНИИІ’
Ездим ПГ.
.1ЯКСППКИА
пиедацгшпр пгыа.-п*я «омгандо
'АРКАДА ТЕРМОДОМ-
чген-иор УАА. наиіії^к
нгкн ИСАУ
НЗрий самоиловнч
веатгйпер. прОф *п гї№ ' ТВДЦНМ,
гіСШрнл л|і!нгекгьтти н еннг-ка
щк/іств Нзинсиальнйп Аяадеиж
«аасазн-йгмот) нсетгстга
иед«и*екгя>и:
к и д о к ч.ГйН НСАУ,
СОйІа уф&інлсгпі
и Со*$п і дкйінчпреа йфанны
Апйьг.піді СЕДЧК
гір^А№ні ООС-ШП УДГ
Гн.їірінн ЧГРКАІІІИН
рпгнпмапьньм мв!В£«ар >:
МЕрий^иніу СО О АКЗО (-ОБЕП
ЛИВДРЕЙТИЗ КСЛТМН’С*
Владшир штанЕлно
Анісі
;іД. Дмк'!ііии:кзн. 13
1
ифн:
К
і. г - лев 01(64
ТИйЩан мі«;гпкпнчп!."іьіЙ" ч й !М А 5 Б 9 ;ЗПГВ
Непечатнаяпсдпггавіа ■«п пвіь: 000 ■
ї ь ^ганчя ОНКВЕС" МА3КЕі /Н !"
вп Д н ігр л кіїаа,
а й
г і:н! и, і: : ііь4 -рг
Общґи т^рак
І5
ППИ зкзмл\ін|Трр
І4бпй шистаим^л
Пирродяннопь іядатн 17 рі; р і-зл
Подписаний печі'ть і
8
-.(і
9
.йіКМ
Н|т,ддчсы н ій м ія , р.і:пргл7ранимім: пи предаппатв ГП 'ПРЕССА“
9 И 11 Ги і т ци
мЛспця^
Щ
11» іб НПА 2 ИЕИЦЕй^
. ТИ&ГНЭЕ СТМЛТЕПьСТЮ Ж гі
СМрЧ^сгеппг:^да4К!М-гісі'рС<^ІРАрріЖ^ііг іЧіі ^ипбшилцздрфі (мСГСіСВрЧв
еВВ В їі!іч ,і и
Іпс^тт^тигм^ню и ііеіТу '-иЩ Автмішр.сшдел Нфап-ь.
7-1
рдач
Пер«К-Л'гмі ГИ.-ЬіЕііьй кСь ^пычит ;-е,х*1ЬТЖИ1Ч:Н>,
ЧГЫШ ВЬ і
вОДгіЮс "ЛгРААГНСЕ
^ІгОтЕПУЗТИ" йГй ЦД/ГЫ не нитисш іпн
ь
ч-з*щ1>лцС4 ИЧІ*й іММшав 1втФ
с шзыамтслз разршятв нїдлієьії. Зпситм ігі^-* -і і нгвщеіь
тл}ячь-»*і
□ і літе
н іхн івга кі-псікрп. Т:**а ?н*ня-НІИМл Ие=£Г> !Р?сдшиліі с ііги їЧ
цц-пі -нципри
Р-г4олки.г№:1р1е1шк я л д ії-м«,'. їз д а « ы зин.'і и-+? шкрашетея Ркііш ій і ї ’ййіііі
ч.и№ адам рї±і№иіхвйп им-арши
Рькіииїл-ІЛЧБ^ИЯЗІІ тл> !уи даЫ ТГИ И М П !.^ СМі!С«вШ: ііДіГіЧ»
|^ЄЕдсіИ.<НШ>
ИМ М Ы.ТГЫЩЛТГЬ П*ГЬМИЯШвП Р .lr.Vlsi.ie ПЧіаїїНЙ:СГ ™ Ш £ Ш
1
(ТЙІЖЙЙНЧ
гепзр^-їі. гша її праа ірими пи і м іягуі йнт-з* нл ш ії-тчі спаш.иьні іЗАїкияняв
ВМИЛЯІІНІНХПІі і-іьт ЙїМЕ.С-теливІ« ^
«іЛ м іпі;грі«((ірі/імш ипе гщнрф-
I ГЙ .Т,ТІҐГІЯнни ДІРСТЩ Л і« Ч ім а г ш с з ж и л ід о піШ н Ьї
Ніугрть ікщ цг
и
гаго, іга ел іїім хй ііііі ірчЄг пршв і иш щ м іеш в пі«тпл і»
тіИ ч Ш Т '^
ї
|и г£ и в ій £ А Н -Т ій Ш я и н
Р й т ч и ш т мор. ІНГЛЛНПЙНЯН П П П ІІН ГОЛЖІРІІ& Ш І м ш і » еля .и.ЕЛ-ш яни
і ,*ат і и г*- ■
Л;“Н І^ Ж ЕсП ті Н іг І/.п Ніг та &аам кщпап
л
л|ыш на
м і ■
рвн п» і •
С
ІШ іш а м і. Н Е Е ІІН ІіїІМ ІН С М гіи я М'яч« стрниш «
мера е чіртачляйаі іу ш і іїі.мфшгіі^шиїк яірзіави НИЛІАІН-Х СТРЦУПЕТті’ ЕіГ!
Устраненные усилия не прошли даром, ыь совсп/ем прислушаться к рекоменда
циям со ц и ал и сте в.
УчїйДнЕїль ннідйтепь 020 ЛЇ=дНг-іН
2
К ін і|.*:чш;ін і |;м іш "
/п ГАршапа Рыбалка, ?т, - к ж г йітгй
ТвпефОН №нй№<йіААіНий мЗЙ044 ИЙ-30711. 3-РЧІ ЙІЬй^іП&Кії-ае
8 заключении хотелось бы обратить ваше внимание на два аспекта, связанные
с комфортньм проживанием за городом. Ёше совсем недавно им не придавали
значения, Если на этапе планир-азЕния работ по благоустройству территории вы
предусмотрите говерхностный водоотвод и систему освещения прилегающего к
дому участка, го впоследствии будете наслаждаг ь:л комфортом и отдыхом, невзи-
рая на смену дня и ночи или врем ечгада,
гпавный редактор
Константин КОЛЕСНИКОВ
Г^рвкг!)!
ГіМВППиКАЛЬМУН
зан. дарйкгйрй,
РУХ:аплмтзП|. ПМНКТЗ
ПРИВАТИОЕ СЖМТЕГЬСТВО
Анаре« ТРЕТЬадО
НДПППЧЛТПГе,НЫЙ
Д^йшТир
Кожкантмн ПЕЦДИСП
ф ІІНИІІІЕЬі Iі ,|И|Н!К1^|
Шрпя МАЛІТА
галший 6‘,гдгэп_Е5
ІІріНВ АУШНИР
ІУШМЩГІПЬ О'ЙУЙ РЛ.е+з.ігр-га
^гдан ОСМПЧУК
ЮИСВОК^ІІІГ
Литая ПНЕОа/.Р0ЕА
Пи^дннк идыеп-дггпя ЛіЦрВіЛТТра
Нллв.ла ФЕ«НА
СЕсргге^ь
Екыерта окують нки
II л Й І. 1Г | (ТЛіп і ПЛртіІК ИІК-СЩ ЬІИьіі і «ІП И рІТ іі Ч‘ І « М Г * 4 1 М І * И
виш ч «А 'б гсм і| ис'тапікш м л т в і й ваасОБЗиА * и ш г а п іп п і пптлдг.і
ПЕ1І »ЦГЗгіМ'Хі ■:ж!Ірй №^14ДЬМ11НЫ НІЛПІІВІі КТ'Тіи Гі'М>1|ІІ і з г.> «в
іізілгіигмі ктмишУ йі :? м ї .ЯСИІЛЩІ А. ИК1Э ДЯЕЕ А Ч Я ІЩ А Й ІЇЬ К Е
ВіВЕШ'іНЕЙМІВРНЙ. іеДШ ПНГ Й Л С У Н Ш Т -й ч И І ІіХ 'А іД ШНІП. :=ЧСЦ.
1-І а;. ИЛЛЧ! іви е гн . ЄЛЕЧЯЬАІА
Л М № £
У-Л И :і» л іїі’К и 'Й 11 ЧіЯИ П Л.
НАЗЗГЛ. П Р& а АНІ. Р ІР А ІІІН Н ЯМІЖ! ЇТ И /Д Н ІІТГ ЧІПОЙ, Ч Н ІА ІП . ІМЧЛ
ООО'АІЛО К№?П
а т
т
\ П
»ЭЛЛ’ РЦ- ПЩ . «ЗОН А з ы к г . АР-ьАЦА-ТгМЖіЛК
ч:«.іиь 4 ял Иичч Уччвп .иМіїжли ЧП
№»:ірчіктиг
и а ? 'к # т н - інЕА він'асю .т ш .ж к ї'.Ш В Н і* ц
п а «
ф
г
Сіам дам х о г і р ш і ї .с т а п х и с і о т р н іО ( * и ч :о р с м р бай ггд
ОСГ ІР-ИПСЕРЗіМ ич'1 Ч іи к і Т І «ІЮ КС В і П’ІДНЕЦ і оос ^іЛСрм Ф г »'
осе чтародам
і ПЭ1ЕЫЕЕ -аг І-ІЯ Ір йГпянмі ія т і:;Т і|ін и ф.-.гнПч,!ГІ:і»' іиКАКІ'Ш Ні.ккщйнЦн»-хі
т^
інДа чриодаі ссп ипт ц
.«.есш
| № гн- _і:^- иаі/лці
•і»
)
ПЛАТНОЕ СТРМІІЛЬСТЕО
1
предыдущая страница 2 Приватное строительство 2004 02 читать онлайн следующая страница 4 Приватное строительство 2004 02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст